Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Pozwolenie na budowę

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Pozwolenie na budowę zgodnie z Ustawą prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 to decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. W czwartym rozdziale Prawa budowlanego znajdują się wytyczne dotyczące procedur, jakich należy dopełnić, aby uzyskać przedmiotowe pozwolenie na budowę. Zgodnie z przepisami pozwolenia na budowę wymagają wszystkie obiekty i roboty budowlane z wyjątkiem wymienionych w art. 29 – 31.

Co to jest pozwolenie na budowę?

Jest to najważniejszy dokument w procesie inwestycyjnym. Pozwolenie na budowę wydaje starosta, wojewoda lub okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa (dotyczy to tylko zakładów i obiektów górniczych). Starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty, i oznacza to, że jest instancją, do której strona postępowania o wydanie pozwolenia na budowę może złożyć odwołanie od decyzji starosty. Wojewoda jest organem pierwszej instancji dla takich obiektów i robót budowlanych jak budowa dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z ich infrastrukturą, budowa w miejscu położenia obszarów kolejowych, lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanych na terenach zamkniętych, obiektów hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, melioracji, portów i przystani morskich, a także obiektów przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

W myśl art. 33 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę dotyczy całego projektu budowlanego, jednak w przypadku, gdy projekt ten obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest złożenie wniosku. Jeżeli w danym obszarze nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to wniosek ten musi zostać złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestor musi także złożyć stosowne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wniosku trzeba dołączyć także cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej.

W sytuacji, gdy wniosek nie będzie kompletny lub prawidłowo sporządzony, organ wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy wniosek będzie kompletny lub zostanie prawidłowo uzupełniony, organ podejmie działania sprawdzające i w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, wyda stosowną decyzję. Roboty budowlane można zacząć dopiero po upływie czasu na uprawomocnienie się decyzji tj. po 14 dniach licząc od dnia jej otrzymania.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij