Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

 • Blog
 • Słownik
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument (akt prawa miejscowego) przyjmowany jako uchwała rady gminy, który określa zagospodarowanie i układ przestrzenny danego terenu. Z MPZP dowiemy się, co możemy zbudować na danej działce i co może powstać w jej otoczeniu.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak uchwalany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada:

 • wójt – w gminach wiejskich;
 • burmistrz – w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich; w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców;
 • prezydent miasta – w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców bądź tych, które były siedzibami województw przed 1999 r.

Uchwalenie MPZP jest procedurą złożoną i wieloetapową.

Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:

 • uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia MPZP;
 • ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków;
 • prośbę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przesyłanie wniosków do projektu planu;
 • opracowanie analizy stanu istniejącego i zebranie uwarunkowań;
 • przygotowanie projektu planu;
 • przygotowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
 • akceptację wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
 • skierowanie projektu do opiniowania i uzgodnień;
 • opiniowanie przez władze pobliskich gmin oraz komisję urbanistyczno-architektoniczną;
 • uzgodnienia, m.in. z policją, strażą pożarną, wojskiem, konserwatorem zabytków, urzędem wojewódzkim;
 • analizę skutków ekonomicznych realizacji planu;
 • wyłożenie planu do wglądu publicznego na co najmniej 21 dni;
 • składanie uwag do planu;
 • rozpatrywanie uwag do planu;
 • przekazanie projektu planu wraz z uwagami do rady gminy bądź miasta;
 • jeśli uwagi spowodowały zmiany w planie – ponowne uzgodnienia;
 • stwierdzenie, że projekt planu nie narusza ustaleń studium;
 • uchwalenie planu;
 • przedstawienie planu z dokumentacją wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem;
 • ogłoszenie MPZP w dzienniku urzędowym właściwego województwa.

Z czego się składa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej.

Część tekstowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to tekst uchwały rady gminy, który opisuje założenia planu. Powinna ona zawierać tytuł, podstawę prawną, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe oraz przepisy o wejściu w życie. Powinna być podzielona na jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty itp.).

Część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do części tekstowej. Zawiera rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej; w razie jej braku stosuje się mapę katastralną. Na rysunku planu można znaleźć m.in. określenie skali, informację o układzie współrzędnych, granice obszaru objętego planem, wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego, linie zabudowy, legendę, a także określenie przeznaczenia terenów wraz z ich symbolami i oznaczeniami graficznymi. Przykłady oznaczeń graficznych i literowych:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, kolor jasnobrązowy;
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW, kolor ciemnobrązowy;
 • tereny zabudowy usługowej – U, kolor czerwony;
 • tereny usług sportu i rekreacji – US, kreskowanie czerwono-zielone,
 • lasy – ZL, kolor ciemnozielony;
 • tereny rolnicze – R, kolor żółty.

Do czego jest potrzebny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli chcemy kupić nieruchomość, jedną z pierwszych czynności podczas sprawdzania potencjalnie interesującej oferty powinno być zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jej lokalizacji, o ile jest ona objęta takim planem (jeśli nie ma planu, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy). Jest to szczególnie istotne, jeśli kupujemy działkę z zamiarem postawienia na niej budynku i/lub prowadzenia działalności gospodarczej. Z MPZP dowiemy się, czy na danym terenie określona zabudowa (np. dom całoroczny) jest w ogóle dozwolona, czy istnieją jakieś ograniczenia co do jej intensywności, wysokości i wyglądu, a także czy można tam prowadzić działalność określonego typu. Sprawdzenie, czy dla danej działki obowiązuje MPZP jest konieczne także dlatego, że aby otrzymać pozwolenie na budowę domu, do wniosku trzeba dołączyć projekt budowlany, który musi być zgodny z wytycznymi MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy. Jednak również osoby szukające gotowych mieszkań i domów powinny sprawdzić MPZP, by się upewnić, czego się mogą spodziewać na przyszłość i czy np. w okolicy reklamowanej jako cicha i zielona za jakiś czas nie powstanie droga szybkiego ruchu albo zakład przemysłowy.

Jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości, warto śledzić informacje na stronie urzędu miasta lub gminy, czy dla terenu, na którym ta nieruchomość się znajduje, przygotowywany jest projekt planu. Zaplanowane inwestycje bądź zmiany przeznaczenia terenu w okolicy mogą wpłynąć nie tylko na komfort korzystania z nieruchomości, lecz także na jej wartość.

Jeśli sprzedajemy działkę (zabudowaną lub nie), jednym z dokumentów, jakie należy skompletować, jest zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu. Aby otrzymać zaświadczenie, trzeba złożyć wniosek w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub Wydziale Planowania Przestrzennego znajdującym się w urzędzie miasta bądź urzędzie gminy odpowiednim dla lokalizacji działki.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij