Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Słownik
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wydawana w sytuacji, gdy inwestor chce wybudować dom na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jej główny cel to ustalenie, czy planowana inwestycja nie naruszy ładu przestrzennego.

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest to decyzja, która ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych. Decyzja może regulować linię zabudowy, kształt budynku, jego wysokość, kolor i szerokość elewacji frontowej, elementy dachu, jego kąt nachylenia, układ połaci, wysokość kalenicy, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, należy spełnić określone warunki. Po pierwsze, co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej zabudowy. Teren musi mieć dostęp do drogi publicznej. Musi istnieć lub być projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji. Teren nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę kwalifikacji gruntów rolnych lub leśnych na nierolne i nieleśne, a także nie może być objęty przepisami ochrony konserwatorskiej lub zabytków uniemożliwiającymi zabudowę. Wówczas niezbędna może być opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli teren znajduje się w granicach parku narodowego – potrzebna jest opinia dyrektora parku, natomiast gdy przylega do drogi publicznej – opinia właściwego zarządcy drogi.

Jeżeli warunki są niespełnione lub we wniosku nie zawarto odpowiednich danych, urzędnicy mają prawo do odmowy wydania decyzji. Przed złożeniem wniosku warto udać się do urzędu gminy, by ustalić wszystkie szczegóły związane z gruntem.

O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy. Nie ma konieczności, aby wnioskujący posiadał prawo do nieruchomości. Decyzja nie narusza prawa własności ani nie rodzi prawa do terenu.

Przepisy dotyczące wydawania decyzji

Wniosek o wydanie decyzji powinien zawierać dane takie jak granica działki, planowany sposób zagospodarowania działki z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania otoczenia domu, parametry techniczne, zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i sposób odprowadzania ścieków.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje organ samorządowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W jego imieniu decyzję wydaje odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to wydział urbanistyki, geodezji lub planowania przestrzennego.

Decyzję otrzymują inwestor oraz sąsiedzi. Każda ze stron ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego, nie podając szczegółowego uzasadnienia. Na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a wyrok tego sądu można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za bezzasadne, to zdecydowanie wydłuży całą procedurę. W przypadku, gdy żadna ze stron nie odwoła się od decyzji, staje się ona prawomocna po upływie tego terminu.

Na wydanie decyzji urząd ma przewidziany okres dwóch miesięcy. Niestety ze względu na liczne konsultacje z innymi organami niezbędne do jej wydania, w praktyce procedura może wydłużyć się nawet do pół roku. Wydanie decyzji może zostać wstrzymane na maksymalnie 12 miesięcy w przypadku, gdy gmina ma niebawem opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja jest bezterminowa. Może jednak ulec wygaśnięciu w przypadku, jeśli inny inwestor otrzyma pozwolenie na budowę na tej działce. Może wygasnąć także wtedy, gdy dla terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że inwestor dostał już ostateczne pozwolenie na budowę.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.