Czy można zmienić ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego?

plan zagospodarowania przestrzennego

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu uporządkowanie przestrzeni na określonym obszarze. Do jego postanowień muszą stosować się osoby, które chcą na tym obszarze wybudować nieruchomość. Plan określa bardzo precyzyjnie wymagania, jakie muszą spełniać nowo powstające budynki, od ich ułożenia względem drogi, wysokości i ilości pięter, do koloru elewacji. Postanowienia te nie zawsze są korzystne dla inwestorów, na szczęście istnieje dla nich droga administracyjna, by wpłynąć na ustalenia MPZP.

Dlaczego warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującym, uchwalanym przez rady gmin i reguluje zasady ładu przestrzennego. Właściciele działek objętych planem muszą liczyć się z koniecznością przystosowania swoich nieruchomości do założeń planu, a także z możliwością wywłaszczenia gruntu pod inwestycję publiczną. Przed zakupem gruntu oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy więc zapoznać się z miejscowym planem, aby wiedzieć jaką nieruchomość można na nim wybudować, jaka ewentualnie działalność może być w niej prowadzona, a także jak zostaną zagospodarowane działki przyległe i jakie jest ich przeznaczenie.

Ustalanie założeń planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwalanie planu zagospodarowania rozpoczyna podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Gmina załącza do uchwały projekt obejmujący obszar, którego ład przestrzenny zamierza uregulować. Kolejnym korkiem jest umieszczenie przez prezydenta, wójta lub burmistrza ogłoszenia publicznego (w lokalnej prasie, na stronie internetowej urzędu) o rozpoczęciu prac nad planem. Od tego momentu możliwe jest składanie wniosków do planu. Wnioski takie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i organy władz publicznych. Przepisy nie narzucają gminie obowiązku uwzględnienia wniosków w planie, ani też podania uzasadnienia ich odrzucenia, chociaż wszystkie wnioski powinny zostać rozpatrzone. Kiedy termin do składania wniosków minie, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent) przystępuje do sporządzenia projektu planu zagospodarowania miejscowego, przy czym ustawa nie narzuca mu terminu do wykonania tej czynności.

Następnie ten sam organ musi zwrócić się do organów zewnętrznych i instytucji o opinię i uzgodnienia do projektu. Na tym etapie powstają również opracowania dotyczące skutków wejścia w życie planu, np. jego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Kto i jak może zmienić założenia planu zagospodarowania przestrzennego?

Kiedy plan został zatwierdzony, podaje się go do publicznej wiadomości na co najmniej trzy tygodnie, a jego udostępnienie obwieszcza się tydzień wcześniej. W ogłoszeniu podaje się termin do wnoszenia uwag do planu, który nie może być krótszy niż 14 dni od końca okresu udostępniania planu. W tym momencie mogą działać osoby, które nie zgadzają się z ustaleniami planu. Zgłoszonej uwagi nie mają obowiązku uzasadniać, ani też wykazywać interesu prawnego w zmianie planu. Warto jednak to wskazać, aby zwiększyć szansę, że uwaga ta zostanie uwzględniona. Jeśli uwaga nie zostanie wzięta pod uwagę przez wójta, prezydenta, czy burmistrza, stronie zgłaszającej nie przysługuje możliwość odwołania czy zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Kiedy plan jest udostępniany, organizowana jest również dyskusja nad jego założeniami. Jest to okazja, aby spróbować przeforsować swoje pomysły. Możliwość zabrania głosu w dyskusji mają zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby w niej niezamieszkałe, co stwarza możliwość dla tych, którzy na terenie danej gminy działkę dopiero chcą zakupić i mają konkretne plany wobec jej zagospodarowania. Jeśli organ uwzględnił zgłaszane uwagi i pomysły, procedura uchwalania planu rozpoczyna się od nowa, łącznie z koniecznością ponownego dokonania uzgodnień.

Zatwierdzanie planu

Po zakończeniu tej procedury, plan z nieuwzględnionymi uwagami lub projekt po zmianach w wyniku zgłoszonych uwag, zostaje przekazy radzie gminy (lub miasta). Jeśli ta stwierdzi, że nie narusza on ustaleń stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plan zostaje ostatecznie uchwalony. W dalszej kolejności jest on przekazywany do wojewody, który dokonuje oceny postanowień planu pod katem zgodności z obowiązującym prawem.

Ostatnim etapem jest ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzienniku urzędowym województwa. Rada gminy w uchwale określa termin, od którego obowiązują ustalenia planu, nie może być on jednak krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - portal umożliwia dodanie oraz promocję ogłoszeń biurom nieruchomości, deweloperom oraz osobom prywatnym. Znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów ogłoszeń z rynku nieruchomości, oferując poszukującym pół miliona aktualnych ofert z rynku pierwotnego i wtórnego.

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij