Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką na kredyt hipoteczny - wzór umowy z komentarzem prawnym

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką na kredyt hipoteczny - wzór umowy z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Aneta Frydrych
Komentarze

W omawianym wzorze mamy do czynienia z lokalem obciążonym hipoteką. Hipoteka ma to znaczenie, że bank, na rzecz którego ją ustanowiono, w razie niewykonania zobowiązania przez kredytobiorcę, może zaspokoić się z tej nieruchomości, niezależnie od tego kto jest jej właścicielem. Innymi słowy, nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką, bank może zgłosić swoje roszczenia, mimo iż dłużnik nie jest już właścicielem tej nieruchomości. Ponadto wzór ten dotyczy sytuacji, w której Kupujący nabywa własność lokalu za środki uzyskane z kredytu, którego zabezpieczeniem będzie również hipoteka na przedmiotowym lokalu.

Informacje związane z hipoteką znajdziesz w dziale IV księgi wieczystej lokalu.

Zawarcie umowy przedwstępnej

Zawarcie umowy przedwstępnej ma na celu przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej (definitywnej), w tym przypadku właściwej umowy sprzedaży mieszkania. Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jednej, bądź obu stron umowy do zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie stanowi ona źródła obowiązku świadczenia przez którąkolwiek ze stron. Tym samym, co do zasady na mocy samej umowy przedwstępnej sprzedawca nie ma obowiązku przeniesienia własności  i wydania mieszkania, a po stronie kupującego nie powstaje obowiązek zapłaty ceny.

Forma umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego można zawrzeć zarówno w formie zwykłej pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy umowa zawarta jest w formie aktu notarialnego, a jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona ma możliwość dochodzenia w sądzie zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew woli kontrahenta. W takim wypadku prawomocne orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli drugiej strony, czyli można w ten sposób doprowadzić na drodze sądowej do zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej, tak jak w omawianym wzorze, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona nie ma możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, może jednak realizować – w zależności od sytuacji – np. roszczenie o naprawienie szkody (poniesionej przez stronę z uwagi na to, że liczyła, iż umowa przyrzeczona zostanie zawarta), roszczenie zwrotu zaliczki lub zadatku, czy roszczenie dotyczące kary umownej (jeśli taką w umowie dodatkowo zastrzeżono).

zwana dalej „Umową”,
zawarta w ................. w dniu ................. pomiędzy:

Strony umowy

W umowie należy precyzyjne wskazać sprzedawcę oraz kupującego. Prawidłowa identyfikacja stron będzie szczególnie istotna i cenna, jeśli w przyszłości zajdzie konieczność wystąpienia na drogę sądową przeciwko drugiej stronie. Ponadto należy zbadać, czy prawo do lokalu przysługuje wyłącznie jednej osobie. Liczbę właścicieli można sprawdzić w dostępnej online przeglądarce ksiąg wieczystych (https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl). W tym celu niezbędne będzie posiadanie numeru KW mieszkania.

Szczególna jest sytuacja małżonków. Zbycie mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego małżonków, albo nabycie mieszkania na rzecz majątku wspólnego wymaga dla swojej ważności zgody drugiego małżonka. Często prawo do mieszkania stanowi wspólność obojga małżonków, którzy zakupili mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa do majątku wspólnego. Zgoda może być wyrażona przez wskazanie jako stronę umowy obojga małżonków bądź w oddzielnym dokumencie (jako oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż).

Panem/Panią
................., zam. w ................. (...-...), ul. ................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ................. o numerze i serii ................., PESEL: .................,
zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”    

a    

Panem/Panią
................., zam. w................. (...-...), ul. ................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez................. o numerze i serii ................., PESEL: .................,
zwanym/ą dalej „Kupującym”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,
zawarta została umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, treści następującej:

Oświadczenia stron

Istotnym jest dokładne opisanie lokalu będącego przedmiotem umowy przedwstępnej, poprzez podanie jego numeru porządkowego oraz adresu budynku, w którym się znajduje, numeru księgi wieczystej oraz poprzez wskazanie powierzchni lokalu, kondygnacji, na której się znajduje i pomieszczeń, które składają się na lokal oraz do niego przynależą (np. komórka, garaż). Jeżeli jedną ze stron umowy jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, ważne aby wskazać, z jakiego majątku pochodzi nieruchomość. Patrz: Szczególna sytuacja małżonków. Warto również dodać oświadczenie co do świadomości stron w zakresie stanu faktycznego i prawnego lokalu.

Sprzedawca oświadcza również, że lokal został nabyty ze środków pochodzących z kredytu oraz, że przedmiotowy lokal jest obciążony hipoteką w określonej kwocie. Informacje dotyczące ustanowionej na lokalu hipoteki znajdują się w dziale IV księgi wieczystej.

Umowa przedwstępna w swej istocie zawiera przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę. Roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy może zostać na wniosek nabywcy wpisane do księgi wieczystej lokalu (w dziale III). Wpis roszczenia do księgi wieczystej wywoła m.in. taki skutek, że jeżeli mimo zawarcia umowy przedwstępnej, właściciel przeniesie własność nieruchomości na inną osobę, nabywca, będący stroną umowy przedwstępnej będzie mógł dochodzić swoich praw także od tego, kto nieruchomość tę nabył.

Kupujący w tym miejscu oświadcza, że lokal zostanie nabyty ze środków uzyskanych z kredytu hipotecznego, o który będzie wnioskował w określonym w umowie terminie. Konsekwencją tego postanowienia jest doprecyzowanie w umowie, że sprzedawca udostępni Lokal mieszkalny kupującemu w celu przeprowadzenia oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego.

W umowie warto dodać, że umowa została zawarta pod warunkiem, iż w określonym terminie kupujący uzyska kredyt hipoteczny na nabycie przedmiotu umowy. Jest to tzw. warunek rozwiązujący, który oznacza, że w przypadku nieuzyskania w przewidzianym w umowie terminie kredytu, sprzedawca nie będzie związany postanowieniami umowy i będzie mógł podjąć rozmowy z innym podmiotem, zmierzające do sprzedaży lokalu. Strony mogą ponadto wskazać, że brak udzielenia kredytu hipotecznego przez bank kupującemu będzie traktowany jako niezawarcie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi kupujący. To postanowienie nie jest konieczne, jednak jego zamieszczenie w umowie jest korzystne dla sprzedawcy, ponieważ w przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie on mógł domagać się zapłaty kary umownej przez kupującego (przykład w § 3 ust. 4 powyżej). Jest to również dodatkowy czynnik mobilizujący kupującego, dzięki któremu być może podejmie on większe starania o uzyskanie kredytu.

§ 1
Oświadczenia

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ................., znajdującego się w budynku wielolokalowym w  ................., przy ul. ................., o powierzchni................. m2, dla którego Sąd................. w ................., Wydział................. prowadzi księgę wieczystą pod numerem................. (dalej: „Lokal mieszkalny”).
2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na................. kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z ................. pomieszczeń (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., .................), o łącznej powierzchni................. (.................) m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska oznaczona nr .................*, piwnica oznaczona nr................. .*
3. Sprzedawca oświadcza, że:

a. Lokal mieszkalny należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków,* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Lokal należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków].
b. nabył Lokal mieszkalny, na podstawie umowy sprzedaży z dnia................. roku, ze środków pochodzących z kredytu udzielonego mu umową nr................. zawartą w dniu................. roku, na dowód czego Sprzedawca przedkłada kserokopię umowy z Bankiem................. REGON................. (dalej: „Bank”), stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy oraz kserokopię umowy sprzedaży Lokalu mieszkalnego z dnia ................., stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy,
c. Lokal mieszkalny obciążony jest hipoteką w kwocie ................. (słownie: .................) na rzecz Banku oraz, że na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Bank dnia................. roku, kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień................. wynosi................. (słownie: .................), na dowód czego Sprzedawca przedkłada zaświadczenie z Banku, stanowiące załącznik nr 4 do Umowy,
d. stan prawny Lokalu mieszkalnego jest zgodny z wyżej opisanym  i do chwili obecnej nie uległ zmianie, Lokal mieszkalny nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich - z wyjątkiem ujawnionych w księdze wieczystej hipotek - i nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, a zawarcie Umowy nie naruszy praw osób trzecich, w tym wskutek zawarcia Umowy Sprzedawca nie stanie się niewypłacalny wobec swoich wierzycieli,
e. wszelkie opłaty wynikające z eksploatacji Lokalu mieszkalnego, w tym opłaty należne administracji budynku oraz opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę są uregulowane na dzień sporządzenia Umowy,
f. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ................./nie prowadzi działalności gospodarczej*, nie ciążą na nim zaległości podatkowe ani innego rodzaju należności o charakterze publicznoprawnym,
g. wyraża zgodę na wpis roszczenia Kupującego o przeniesienie własności nieruchomości do księgi wieczystej,
h. wymelduje wszystkie osoby z Lokalu mieszkalnego do czasu podpisania Umowy przyrzeczonej/w dniu podpisania Umowy przyrzeczonej/................. dni po podpisaniu Umowy przyrzeczonej*.

4. Kupujący oświadcza, że:

a. obejrzał Lokal mieszkalny, w szczególności zapoznał się z jego stanem faktycznym, prawnym oraz technicznym,
b. wystąpił do Banku................. REGON ................., Oddział................. w................. (dalej: ”Bank udzielający kredytu”) o udzielenie mu kredytu w wysokości................. (słownie: .................), przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Lokalu mieszkalnego,
c. Kupujący ustanowi na Lokalu mieszkalnym, na rzecz Banku udzielającego kredytu, hipotekę w kwocie................. zł (słownie: .................) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu z odsetkami udzielonego mu na mocy umowy kredytu powołanego w § 1 ust. 4 lit. b powyżej.

5. Sprzedawca zapewnia, że Bank, przy jednorazowej spłacie całej kwoty pozostałego zadłużenia, wyda zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu hipotecznego oraz zgodę (promesę) na wykreślenie hipoteki obciążającej Lokal mieszkalny, na dowód czego do Umowy załącza się oświadczenie Banku z dnia ................. stanowiące załącznik nr 6 do Umowy. *
6. Bank udzielający kredytu zostanie wpisany w dziale IV księgi wieczystej o numerze ................. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w .................Wydział ................., o której mowa w § 1 Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu z Banku zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu hipotecznego i wykreśleniu Banku z księgi wieczystej.
7. Strony oświadczają, że kwota zadłużenia nie jest wyższa od kwoty kredytu, o którym mowa w §1 ust. 4 lit. b/ jest wyższa o ................. (słownie: .................) od kwoty kredytu, o którym mowa w §1 ust. 4 lit. b*.
8. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie Lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia przeprowadzenia oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez Bank w celu oszacowania wartości Lokalu mieszkalnego.

Przedmiot umowy

Ważne, aby precyzyjne określić zobowiązania stron, aby nie budziły one wątpliwości. Tutaj będzie to zobowiązanie jednej lub obu stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dalszej kolejności należy określić istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy sprzedaży za istotne postanowienia uznaje się określenie:

  • po stronie sprzedawcy: zobowiązania do przeniesienia na rzecz kupującego własności nieruchomości i wydania jej;
  • po stronie kupującego: zapłatę ceny.

§ 2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Lokalu mieszkalnego (wcześniej i dalej: „Umowa przyrzeczona”).

Zawarcie umowy przyrzeczonej – termin

Strony w umowie przedwstępnej powinny wyznaczyć termin, do którego należy zawrzeć umowę przyrzeczoną. Wyznaczenie terminu będzie oddziaływało dyscyplinująco oraz ewentualnie ułatwi egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie zostanie oznaczony, stronie uprawnionej do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej będzie przysługiwało uprawnienie do wyznaczenia terminu. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wskazany przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Nie bez znaczenia pozostaje uregulowanie sposobu pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, które w przypadku lokalu mieszkalnego mogę być znaczące.

W umowie tego rodzaju możliwe jest również wprowadzenie postanowień dotyczących kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron. Kara umowna ma to znaczenie, że w razie jej wprowadzenia do umowy, jej zapłata jest należna drugiej stronie niezależnie od tego, czy druga strona poniosła jakąkolwiek szkodę spowodowaną niezawarciem umowy przyrzeczonej.

§ 3
Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej

1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ................. r.
2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej poniesie Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty którego obowiązany jest Kupujący.
4. Strony zgodnie ustalają, że Umowa zostaje rozwiązana, jeżeli w terminie do dnia ................. Kupującemu nie zostanie udzielony przez Bank kredyt hipoteczny na nabycie Lokalu mieszkalnego.
5. Strony zgodnie postawiają, że niezawarcie Umowy przyrzeczonej z powodu nieudzielenia Kupującemu kredytu hipotecznego traktują jako niezawarcie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący.
5. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o decyzji Banku w przedmiocie udzielenia kredytu hipotecznego w terminie ................. dni od jej uzyskania.
6. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości ................. (słownie: .................). Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie ................. dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta.*

Cena

W umowie przedwstępnej strony zobowiązane są ustalić cenę, za jaką zostanie przeniesiona własność lokalu. Doprecyzowanie poprzez wskazanie zarówno kwoty liczbowej, jak i słownej pozwala uniknąć nieporozumień w razie popełnienia omyłki pisarskiej. Należy również precyzyjnie wskazać, w jakim terminie oraz w jaki sposób ma nastąpić zapłata ceny. Strony mogą umówić się, że cześć ceny zostanie wpłacona tytułem zadatku wraz z zawarciem umowy przedwstępnej, zaś pozostała cześć wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej. Z uwagi na ustanowioną na nieruchomości hipotekę, strony mogą umówić się, że część ceny Kupujący uiści bezpośrednio na rachunek banku, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, celem uwolnienia lokalu spod hipoteki.

§ 4
Cena

1. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. kwotę................. zł (słownie:................. złotych) – tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), Kupujący zapłaci przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela hipotecznego, to jest Banku, o numerze................. – celem wykreślenia hipoteki ujawnionej w księdze wieczystej KW nr................. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w................. Wydział ................., o której mowa w § 1 Umowy.
• w terminie................. dni od dnia zawarcia Umowy, co Bank pokwituje na piśmie*
• w dniu zawarcia Umowy, co Bank niniejszym potwierdza - na dowód czego do Umowy załącza się oświadczenie Banku stanowiące załącznik nr 7 do Umowy.*
z środków własnych/otrzymanych od Banku udzielającego kredytu*,
b. kwotę................. zł (słownie:................. złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez................. o numerze.................
• w terminie................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej, co Sprzedawca pokwituje na piśmie*
• w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej*
ze środków otrzymanych od Banku udzielającego kredytu.

2. Kupujący oświadcza, że dokonując wpłaty Zadatku dokonuje tym samym spłaty zadłużenia Sprzedawcy z tytułu kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka wpisana w dziale IV Księgi wieczystej nr ................., a Sprzedawca oświadcza, że na zapłatę zadatku w takiej formie wyraża zgodę.
3. Strony zgodnie ustalają, że w razie wykonania Umowy Zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, druga Strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Przekazanie lokalu mieszkalnego

Jednym z istotnych postanowień umowy sprzedaży mieszkania jest regulacja dotycząca wydania nieruchomości. Warto doprecyzować sposób przekazania lokalu mieszkalnego (m.in. odbiór kluczy). Czynności tej powinno towarzyszyć spisanie protokołu, który może stanowić załącznik to do umowy przyrzeczonej. Informacje zawarte w protokole mogą stanowić cenne źródło informacji w przypadku ewentualnego sporu stron np. co do wad mieszkania.

§ 5
Przekazanie Lokalu mieszkalnego  

1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu Lokal mieszkalny oraz klucze do Lokalu mieszkalnego w terminie ................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.
2. Przekazanie Lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Strony.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe stanowią uzupełnienie umowy przez wskazanie m.in. kierunków interpretacyjnych. W tym miejscu znaleźć można również regulacje dotyczące sposobu/formy zmiany umowy. Wskazany we wzorze rygor nieważności oznacza, że wszelkie zmiany, które strony dokonają w sposób inny niż pisemny (np. ustnie, drogą mailową), będą nieważne i strony nie będą nimi związane. Warto również podkreślić, że wymóg formy pisemnej będzie spełniony, jeśli strony podpiszą umowę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 781 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pod każdym egzemplarzem powinny się podpisać wszystkie osoby wskazane we wstępie umowy jako strony. Do zawarcia umowy wystarcza również wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Do umowy możemy załączyć dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym przypadku będzie to wydruk z księgi wieczystej lokalu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

Załączniki:
1. Odpis z Księgi wieczystej nr .................
2. Kserokopia umowy z dnia .................
3. Umowa sprzedaży mieszkania z dnia .................
4. Zaświadczenie z dnia .................
5. Oświadczenie Banku o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu*
6. Oświadczenia Banku stanowiące potwierdzenie otrzymania zadatku*

 

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży mieszkania z hipoteką na kredyt hipoteczny:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Aneta Frydrych

Aneta Frydrych - Aplikant w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Praktykę związaną z obsługą prawną rozpoczęła w ramach Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi, posiada doświadczenie związane z prawa cywilnym, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej i ochrony dóbr osobistych. Aplikantka II roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskała, broniąc pracy dyplomowej z zakresu postępowania karnego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij