Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Podatek od nieruchomości

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym także spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów, budynków i budowli. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa, kto jest podatnikiem, jakie są kategorie nieruchomości oraz maksymalne stawki podatkowe dla każdej z nich. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie jest wójt, burmistrz, prezydent.

Obowiązek podatkowy zgodnie z treścią art. 6 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) lub informacji na podatek (osoby fizyczne), w stosownym terminie, organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Obowiązujące wysokości górnych granic stawek podatku od nieruchomości podawane są przez Ministra Finansów corocznie w formie obwieszczenia. Stawki podatku określa w drodze uchwały rada gminy. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Podstawa opodatkowania dla gruntów to powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach. Dla budynków oraz ich części to powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m kw. Dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jakie nieruchomości nie są opodatkowane?

Zgodnie z ustawą z opodatkowania wyłączone są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pod warunkiem wzajemności wyklucza się z podatku nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Opodatkowaniu nie podlegają także grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij