Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Koszty operacyjne

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Ustawa o rachunkowości definiuje koszty jako uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, poprzez zmniejszenie wartości aktywów lub zwiększenie wartości zobowiązań i rezerw, czego efektem będzie zmniejszenie kapitału własnego albo zwiększenie jego niedoboru. Zjawiska te rozpatruje się w danym okresie sprawozdawczym.

Czym są koszty operacyjne?

Jest to jedynie wstęp do bardziej szczegółowej definicji kosztów, które wyróżnia się dla potrzeb rachunkowych. Wśród nich są koszty operacyjne, poprzez które należy rozumieć koszty związane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Należą do nich:

  • koszty zużycia materiałów i energii (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, paliw),
  • usługi obce (najem, remonty, transport, usługi bankowe, porządkowe, ochrony mienia, doradztwa),
  • podatki i opłaty (podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego, VAT należny od usług z importu, VAT należny od zużycia materiałów na cele reprezentacji i reklamy, opłata skarbowa, sądowa, notarialna),
  • wynagrodzenia (wypłacane na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych),
  • świadczenia pracownicze (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy),
  • amortyzacja,
  • wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Wyróżnia się także pozostałe koszty operacyjne, czyli takie, które nie są związane z bezpośrednią działalnością jednostki, nie dotyczą również podstawowego zakresu jej działania. Są efektem ubocznym podejmowanych czynności. Ze względu na wielość możliwości ich powstania, są to koszty bardzo różnorodne. Jako przykład pozostałych kosztów operacyjnych wymienić można stratę ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych, zapłacone odszkodowania i kary, koszty postępowań sądowych, wartość sprzedanych składników majątku trwałego, przekazane darowizny, czy umorzone lub nieściągalne wierzytelności.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij