Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca niezbędne uprawnienia, której można zlecić czynności związane z doglądaniem budowy, postępu i prawidłowości przeprowadzania prac budowlanych. Osoba taka powinna posiadać niezbędne uprawnienia budowlane, wiedzę oraz doświadczenie. Nadzoru inwestorskiego nie może wykonywać kierownik robót ani kierownik budowy.

Kto to jest inspektor nadzoru finansowego?

Podczas pełnienia nadzoru inwestorskiego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w zakresie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie inspektora nadzoru budowlanego do wykonania na rzecz inwestora usługi, polegającej na prowadzeniu czynności kontrolnych na budowie. Umowę o nadzór inwestorski inwestor może zawrzeć z osobą fizyczną, albo z firmą świadczącą tego typu usługi. Firma ta następnie powierzy sprawowanie nadzoru inwestorskiego zatrudnionej przez siebie osobie.

Inspektorem nadzoru budowlanego może zostać osoba:

  • mająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • mająca wiedzę z zakresu prawa budowlanego i norm budowlanych,
  • posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe, niezbędne do prowadzenia nadzoru na danym etapie robót budowlanych,
  • jest zrzeszona w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego,
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli w zakresie obowiązków inspektora znajdować się będzie kontrolowanie rozliczeń inwestora, powinien on dodatkowo posiadać wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

W przypadku, gdy charakter robót jest szczególnie skomplikowany, inspektor może zostać ustanowiony obligatoryjnie, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.

Ustanowienie inspektora na budowie, daje inwestorowi, często nieposiadającemu wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, możliwość zadbania o swoje interesy. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy, ma prawo wydawać mu polecenia, które odnotowuje się w dzienniku budowy. Kontroluje także sposób wykonywania oraz termin realizacji poszczególnych etapów prac, może żądać od kierownika budowy wprowadzenia poprawek wykonanych prac. Rolą inspektora jest dopilnowanie, aby budowa odbywała się zgodnie z wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami szczególnymi, z projektem, a także z najwyższą starannością.

Z tego powodu osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, nie może jednocześnie sprawować nadzoru inwestorskiego, ponieważ byłoby to konfliktem interesów. Inspektor ma bowiem za zadanie kontrolowanie pracy kierownika budowy (wykonawcy robót).

Firmy budowlane (wykonawcy) lub kierownicy budowy, niejednokrotnie sprzeciwiają się ustanowieniu inspektora nadzoru budowlanego, ponieważ nie chcą być poddawani ocenie i kontroli. Jednakże prawo do ustanowienia inspektora przysługuje każdemu inwestorowi i nie może zostać ograniczone. Dla inwestora jest to dodatkowy koszt, jednak ogranicza ryzyko związane z nieprawidłowym wykonywaniem prac budowlanych przez wykonawcę, ewentualnymi niedoróbkami, późniejszymi reklamacjami, a nawet odszkodowaniami. W praktyce spowoduje to, że inwestycja będzie wymagała mniejszej ilość poprawek, a czas jej realizacji może znacząco się skrócić. Ograniczy to również możliwość stosowania nieuczciwych praktyk przez wykonawcę, np. zawyżania zużycia materiałów budowlanych.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wskazane są w ustawie prawo budowlane, a należą do nich między innymi:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów określonych w przepisach;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W przypadku gdy budowa obiektu wymaga ustanowienia inspektorów budowlanych z zakresu różnych specjalności, inwestor ustanawia jednego z nich koordynatorem czynności pozostałych inspektorów.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij