Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Pozew o eksmisję – wzór wraz z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Karolina Przybysz
Komentarze

Pozew o eksmisję to pismo procesowe, które wszczyna postępowanie sądowe zmierzające do wydania przez sąd orzeczenia o obowiązku opuszczenia i opróżnienia przez pozwanego konkretnego lokalu.

Może zostać złożony w sytuacji, gdy pozwany zajmuje lokal bezprawnie, czyli bez tytułu prawnego. Taka sytuacja zachodzi przykładowo, gdy po ustaniu stosunku najmu najemca nadal zajmuje lokal, uniemożliwiając właścicielowi sprawowanie faktycznego władztwa nad nim.

W pozwie należy oznaczyć datę i miejsce sporządzenia pozwu.

………………………………………………………..., dnia ……………………………….… r.

Jest bardzo istotne, by w pozwie prawidłowo oznaczyć właściwy sąd. Konieczne jest zarówno ustalenie właściwości rzeczowej, jak i miejscowej. W sprawach o opróżnienie lokalu właściwe rzeczowo są sądy rejonowe. Natomiast zgodnie z art. 38 k.p.c., właściwy miejscowo jest sąd miejsca położenia nieruchomości, której dotyczy pozew. Oznaczając sąd, należy wskazać jego adres. Wskazanie wydziału sądu nie jest obowiązkowe.

Sąd Rejonowy ……………………………………..……….. w …………………………………………………………………..
………………………………………..….. Wydział Cywilny
ul. …………………………………………………………….……..
……..…. – ……...……… ……………………………….…………

W pozwie należy dokładnie i prawidłowo oznaczyć strony. Wszelkie braki w tym zakresie będą stanowić braki formalne, które uniemożliwiają nadanie sprawie dalszego biegu. Należy więc wskazać imię i nazwisko obu stron, miejsce zamieszkania i numer PESEL powoda. Jeśli powód zna PESEL pozwanego, również należy go podać w pozwie. Jeżeli stroną postępowania jest przedsiębiorca, wskazuje się NIP i siedzibę. Jeżeli stroną jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, dodatkowo należy wskazać numer KRS oraz osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji.

Powód:
………………….……………………………………………………..
.………………...……………………………………………………..
ul. …..………………………………………………….………………
(………... - ……..…) …………………………………….………….
PESEL: ……………………………………………………………..

Pozwany:
………………….……………………………………………………..
.………………...……………………………………………………..
ul. …..………………………………………………….………………
(………... - ……..…) …………………………………….………….
PESEL: ……………………………………………………………...

W sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 23 k.p.c., w sprawach o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy. Jeżeli zatem czynsz najmu wynosił 1 000 zł, to w przypadku umowy najmu na czas oznaczony wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła maksymalnie 12 000 zł. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony wartość przedmiotu sporu wyniesie 3 000 zł.

Ponadto, obowiązkiem powoda jest uiszczenie opłaty od pozwu. Już w nagłówku pozwu warto wskazać, że opłata ta została uiszczona i w jakiej kwocie. Zgodnie z art. 27 pkt. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawie o opróżnienie lokalu opłata od pozwu ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Wartość przedmiotu sporu: …………. zł
Opłata sądowa: 200 zł

Należy oznaczyć rodzaj pisma – „pozew o eksmisję”, „pozew o opuszczenie i opróżnienie lokalu” lub po prostu „pozew”.

Kolejnym krokiem jest osnowa pozwu, czyli precyzyjne sformułowanie żądań w taki sposób, aby sąd mógł ocenić w trakcie postępowania ich zasadność, a następnie orzec zgodnie z żądaniem.
W punkcie 1. pozwu powód wnosi o nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia ze wszystkich rzeczy konkretnego lokalu oraz wydania go powodowi. Lokal i jego położenie powinny być precyzyjnie opisane, ponieważ dzięki temu również orzeczenie będzie precyzyjne i łatwiejsze do wyegzekwowania przez komornika sądowego, gdyby zaistniała taka potrzeba.

POZEW O EKSMISJĘ

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1. nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia ze wszystkich rzeczy będących jego własnością lokalu mieszkalnego nr ………………..……, składającego się z …………, ……………………………………....., .……………………………………....., ..……………………………………….. znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym w ……………………………………… przy ul. ………………………………………………………………………….…….. i wydania go powodowi;

W punkcie 2. pozwu powód wnosi o ustalenie, że pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. U podstaw tego żądania leży art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Tym samym sąd musi zbadać, czy pozwanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Jeśli uzna, że tak, to ustali w wyroku, że pozwanemu przysługuje takie prawo, a opróżnienie lokalu zostanie wstrzymane do czasu złożenia pozwanemu przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego przysługuje m.in. kobietom w ciąży, obłożnie chorym, osobom posiadającym status bezrobotnego, chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

2. ustalenie, że pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego;

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, dlatego jest bardzo ważne, aby w pozwie sformułować żądanie o zasądzenie kosztów od pozwanego.

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania;

Już w petitum pozwu należy zawrzeć wnioski o dopuszczenie dowodów na poparcie swoich twierdzeń wraz ze wskazaniem, na jaką okoliczność, czyli dla poparcia jakich faktów, mają być przeprowadzone te dowody. Poniżej wymieniono wyłącznie dowody z dokumentów, które wykazują, że powodowi przysługuje prawo własności lokalu, że strony wiązał stosunek najmu, który uległ zakończeniu, a także że pozwany zajmuje lokal w sposób bezprawny i nie reaguje na pisma powoda. Jeżeli powód uzna, że istnieje potrzeba przeprowadzenia także innych dowodów, np. z zeznań świadków, powinien w tym miejscu złożyć wniosek o wezwanie na rozprawę wskazanych świadków, podając ich imię, nazwisko i adres zamieszkania. Można również wnosić o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub zażądać dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, uprawdopodobniając, że powód nie może ich sam uzyskać.

4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów:
1) wydruku odpisu księgi wieczystej nr ………………………………………………..…, o którym to wydruku mowa w art. 364 ust. 4 ustawy z dnia o księgach wieczystych i hipotece;
2) umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia ………………………………..…………… r.;
3) pisma z dnia ………………..……. r. wraz z potwierdzeniem nadania listem poleconym;
4) wezwania do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego z dnia …………………. r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru przez pozwanego,
- wszystkich na okoliczność przysługiwania powodowi prawa własności lokalu mieszkalnego, zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy powodem a pozwanym, wygaśnięcia stosunku najmu z powodu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………, zajmowania lokalu mieszkalnego przez pozwanego bez tytułu prawnego, wezwania pozwanego do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego).

Art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. nakłada na powoda obowiązek wskazania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Konieczne jest zatem wskazanie i opisanie, na czym polegała próba pozasądowego sposobu rozwiązania sporu lub dlaczego jej nie podjęto. Przyjmuje się, że skierowanie do pozwanego przedsądowego wezwania zakreślającego ostateczny termin na spełnienie żądania, stanowi tego rodzaju próbę rozwiązania sporu poza sądem, którą należy opisać w pozwie.

Skierowanie do pozwanego przedsądowego wezwania jest istotne również z uwagi na przepis art. 101 k.p.c., zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeśli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Jeżeli zatem pozwany nie otrzymałby przedsądowego wezwania, a następnie w toku sprawy uznałby powództwo, mógłby dochodzić od powoda zwrotu kosztów procesu.

Jednocześnie, zgodnie z wymogiem przepisu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. wskazuję, że w niniejszej sprawie Powód podjął próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w sposób inny niż mediacja, jednakże nie doprowadziła ona do jego zakończenia i skierowanie sprawy na drogę sądową stało się konieczne.

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 11 k.p.c., obowiązkiem powoda jest oznaczenie w pozwie daty wymagalności roszczenia. Wymagalność określa najwcześniejsza chwila, w której wierzyciel (powód) jest uprawniony do żądania spełnienia świadczenia. W sprawach o eksmisję ustalenie daty wymagalności nie jest oczywiste. Wydaje się, że zwykle będzie to pierwszy dzień, w którym pozwany powinien był opuścić lokal (z uwagi na zakończenie stosunku najmu). W pewnych okolicznościach datą wymagalności może być jednak dzień wskazany przez powoda w skierowanym do pozwanego wezwaniu do opuszczenia i opróżnienia lokalu.

Wypełniając wymóg z art. 187 § 1 pkt 11 k.p.c., wskazuję, że datą wymagalności roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem jest ………………….. r.

W pozwie można sformułować także inne wnioski, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Przykładowo może to być wniosek o zabezpieczenie powództwa, o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności lub wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą także wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, a także o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. We wniosku należy oświadczyć, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku dołącza się formularz zawierający szczegółowe dane na temat stanu rodzinnego, majątku, dochodów i źródeł utrzymania.

Kolejnym niezbędnym elementem pozwu jest jego uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wyjaśnić w sposób zrozumiały dla sądu, dlaczego powód dochodzi określonych roszczeń i co dokładnie wydarzyło się w sprawie. Jest bardzo istotne, aby już w pozwie przedstawić sądowi wszystkie fakty i dowody mające znaczenie dla rozstrzygnięcia. Nie powinno się żadnych dowodów i faktów zostawiać na później. Warto bowiem pamiętać, że w postępowaniu cywilnym obowiązuje prekluzja dowodowa, która powoduje, że dowody zgłoszone przez stronę później niż było to możliwe, mogą być przez sąd uznane za spóźnione. W konsekwencji sąd może takie dowody pominąć jako zmierzające do przedłużenia postępowania. Dlatego też pozew powinien obejmować wszystkie fakty, jakie mają znaczenie dla rozstrzygnięcia i które powinny wystarczyć do wydania przez sąd orzeczenia zgodnego z żądaniem powoda. Powołując w pozwie jakiekolwiek fakty, należy wyraźnie wskazać dowody wykazujące ten fakt. Przykładowo: powód twierdzi w pozwie, że jest właścicielem konkretnego lokalu. Jako dowód wskazuje wydruk odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

W razie potrzeby w uzasadnieniu można wyjaśnić także inne kwestie poruszane w pozwie, np. dotyczące wartości przedmiotu sporu, wysokości opłaty od pozwu lub właściwości sądu.

UZASADNIENIE

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego nr ……………….…... znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym w ……………………………………………………………………………..…. (…………..…-………………...) przy ul. ………………………………………………….……………………………………..…, dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy …………………………………………………………………, ………….……… Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………………………………………...……………………....
Dowód:
wydruk odpisu księgi wieczystej nr ………………………………………………………………………….…;

W dniu ……………………………… r. zawarłem z pozwanym umowę najmu lokal mieszkalnego, w tym też dniu lokal został pozwanemu wydany do używania. Umowa najmu lokalu została zawarta na czas oznaczony, tj. na okres ………….. lat. Przed upływem okresu obowiązywania umowy najmu, pismem z dnia ……………………...……… r. poinformowałem pozwanego o tym, że nie zamierzam przedłużyć najmu oraz zwróciłem się do pozwanego z prośbą o opuszczenie, opróżnienie i wydanie mi lokalu mieszkalnego w dogodnym dla pozwanego terminie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ustania stosunku najmu.
Dowód:
umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia ………………………………...… r.;
pismo z dnia ……………….………….… r. wraz z potwierdzeniem nadania listem poleconym;

Pomimo upływu wyznaczonego pozwanemu terminu, pozwany nie zadośćuczynił zgłoszonej przeze mnie prośbie. Dążąc do polubownego rozstrzygnięcia sporu, pismem z dnia ………………………………... r. wezwałem pozwanego do dobrowolnego opuszczenia, opróżnienia i wydania mi stanowiącego moją własność lokalu mieszkalnego. Pozwany odebrał wystosowane do niego wezwanie w dniu ………………………………..…... r. Do dnia wytoczenia niniejszego powództwa pozwany nie spełnił świadczenia objętego żądaniem pozwu.
Dowód:
wezwanie do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego z dnia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru przez pozwanego;

Wobec upływu czasu, na jaki zawarłem z pozwanym umowę najmu, istniejący pomiędzy nami stosunek najmu wygasł. Oznacza to, że począwszy od dnia ………………………. r. pozwany zajmuje stanowiący moją własność lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, pozbawiając mnie tym samym faktycznego władztwa nad moją nieruchomością. W konsekwencji, niniejsze powództwo jest w pełni zasadne i jako takie konieczne.

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3) k.p.c. informuję, że podjąłem próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Nieudzielenie przez pozwanego odpowiedzi na wystosowane do niego wezwanie oraz niepodejmowanie przez niego jakiejkolwiek próby kontaktu ze mną, jednoznacznie świadczy o braku woli pozwanego co do polubownego rozwiązaniu zaistniałego sporu.

Wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie została oznaczona na kwotę ……………. zł w oparciu o art. 23 k.p.c. Stosownie do przywołanego przepisu w sprawach o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Umówiony pomiędzy mną a pozwanym czynsz najmu wynosił …………… zł miesięcznie, w konsekwencji czego wartością przedmiotu sporu w niniejszej sprawie jest kwota ………. zł jako suma czynszu za rok (……………….. zł x 12 miesięcy).

Opłata sądowa od pozwu została uiszczona w kwocie 200 zł zgodnie z art. 27 pkt 11) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum pozwu.

Do pozwu należy dołączyć niezbędne załączniki. Przede wszystkim będą to:
a) potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,
b) dokumenty wskazane w pozwie jako dowody,
c) odpisy pozwu wraz z załącznikami.

W załączeniu:
1) potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 200 zł;
2) wydruk odpisu księgi wieczystej nr ………………………………………………………...;
3) umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia ……………………………..…….. r.;
4) pismo z dnia …………………..……………. r. wraz z potwierdzeniem nadania listem poleconym;
5) wezwanie do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego z dnia …………………………….. r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru przez pozwanego;
6) 2 odpisy pozwu wraz z załącznikami, jeden dla pozwanego, drugi dla gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego.

Koniecznie należy pamiętać, że pod pozwem należy się odręcznie podpisać.

Pobierz darmowy wzór pozwu o eksmisję:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karolina Przybysz

Karolina Przybysz - Radca prawny w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Realizuje projekty wdrożeniowe oraz związane z problematyką ochrony danych osobowych, posiada również doświadczenie wokół prawa konsumenckiego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności z branży IT. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij