Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Badanie nastrojów pośredników: II kwartał 2021 na plus, ale co dalej?

Alicja Palińska
Komentarze

fot.: baranq/depositphoto

Portal Nieruchomosci-online.pl, wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jako pierwszy w Polsce postanowił regularnie badać nastroje panujące wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyniki badania po II kwartale 2021 r. napawają optymizmem, chociaż różnią się w odniesieniu do poszczególnych obszarów sektora nieruchomości.

Badanie portalu Nieruchomocci-online.pl i Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostało przeprowadzone w dniach 15-22 czerwca pod nadzorem dr hab. prof. UEW Doroty Rynio oraz dr hab. prof. UEW Alicji Zakrzewskiej-Półtorak. Ankietowani pośrednicy określili w nim obecną i przewidywaną sytuację na rynku nieruchomości. Opracowanie uwzględnia analizę obszarów kluczowych dla funkcjonowania sektora nieruchomości z perspektywy biur, a więc: 

  • poziomu cen,
  • poziomu podaży,
  • poziomu popytu.

Pozytywna ocena sytuacji na rynku nieruchomości w II kwartale

Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 207 respondentów wskazują na dobrą atmosferę panującą w środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami. 

Wartość wskaźnika opracowanego na podstawie badania wyniosła w II kwartale tego roku 62,75 pkt. W ocenie biur i agentów okres od kwietnia do czerwca br. został określony jako pozytywny, ponieważ uczestnicy rynku nieruchomości w dużej mierze oswoili się z pandemią, a jej negatywne konsekwencje nieco wyhamowały. Także sam rynek dość szybko dostosował się do dynamicznie zmieniających się i coraz bardziej wymagających warunków. 

Jednocześnie należy podkreślić, że ocena rozwoju sytuacji z jaką będziemy mieli do czynienia na rynku w III kwartale br. jest zdaniem pośredników jeszcze bardziej optymistyczna. Wniosek ten wynika z uwarunkowań społeczno-gospodarczych (m.in. koniunktury gospodarczej i sytuacji w sektorze bankowym), zmian w bezpośrednim otoczeniu rynku nieruchomości (umiejętność dostosowania się kluczowych branż  do “pandemicznych” warunków)   oraz z ogólnych nastrojów rynkowych.

Tabela z podziałem nieruchomości - badanie nastrojów pośredników

Segment działek w najlepszej kondycji

Wśród ośmiu segmentów rynku, które uwzględniało badanie, najwyższą wartość w II kwartale br. osiągnęły działki budowlane na sprzedaż (ponad 75). Oznacza to, że pośrednicy widzą największy potencjał właśnie w tej kategorii nieruchomości. 

Obserwując liczbę kontaktów z ogłoszeniodawcami na portalu Nieruchomosci-online.pl, można powiedzieć, że segment działek charakteryzuje się największym zainteresowaniem wśród poszukujących. To zainteresowanie nie słabnie od kwietnia 2020 r., a w II kwartale 2021 r. nawet przerosło te związane z mieszkaniami  - Ponad 85 proc. ankietowanych potwierdziło, że popyt na działki w ciągu ostatniego kwartału wzrósł. Według podobnej grupy (77 proc.), zainteresowanie zakupem własnej ziemi nie minie też w III kwartale. Przy jednoczesnym największym prognozowanym spadku podaży ofert z tego segmentu, może to skutkować dalszym wzrostem cen (prognozuje tak prawie 82 proc. pośredników)

- tłumaczy Alicja Palińska z działu analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Nieco niżej oceniono perspektywy dotyczące sprzedaży domów i mieszkań. Tutaj wskaźnik wyniósł powyżej 69 pkt, jednak na tej podstawie i tak można stwierdzić, że również dla tych segmentów rynku pośrednicy przewidują optymistyczny scenariusz (głównie z punktu widzenia ocenianego dużego popytu). W odniesieniu do sprzedaży kawalerek wskaźnik nastroju pośredników również osiągnął wysoki poziom (67,5 pkt) co oznacza, że respondenci widzą stosunkowo duże możliwości pozytywnego rozwoju sytuacji w tym obszarze.  

Podsumowując, wszystkie składowe badania wskazują, że sprzedaż działek, domów i mieszkań w kolejnym kwartale utrzyma się na wysokim poziomie z potencjałem do jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu. 

Mniejszy optymizm na rynku najmu i lokali komercyjnych

Inaczej respondenci ocenili najem i sprzedaż lokali komercyjnych. Tu składkowe wskaźnika kształtowały się poniżej 50 pkt, jednak blisko tej wartości. Oznacza to, że pośrednicy zachowują neutralność z możliwością negatywnego rozwoju sytuacji w kolejnym kwartale

- komentuje dr hab., prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak

Z inną sytuacją mamy do czynienia na rynku najmu mieszkań i kawalerek, gdzie wyniki badania wskazały odpowiednio 57,2 i 58,5 pkt. Oznacza to, że mimo skomplikowanej sytuacji związanej z wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii, pośrednicy oczekują poprawy rynkowej koniunktury w tym segmencie.

Można więc zaobserwować istotne zróżnicowanie nastrojów wśród pośredników w zależności od segmentu rynku. Ponadto, profesjonaliści spodziewają się dalszej poprawy w odniesieniu do najmu mieszkań i kawalerek, a także zastoju lub niewielkiego spadku zainteresowania najmem i sprzedażą lokali komercyjnych

- dodaje Alicja Zakrzewska-Półtorak.

Wykres - ogólna prognoza dla rynku nieruchomości Wykres z prognozą cen nieruchomości

 

Wśród pośredników najwięcej optymistów

Autorzy badania analizowali również indywidualne nastroje samych pośredników.  Co warto podkreślić, spośród 207 respondentów żaden nie wykazał zdecydowanego pesymizmu, zaś odpowiedzi wskazane przez 13 pośredników pozwoliły na zakwalifikowanie ich jako zdecydowanych optymistów (6,3 proc.). Tylko czterech uczestników udzieliło odpowiedzi, które pozwalają ich określić jako umiarkowanych pesymistów (mniej niż 2 proc.). Ponad 51 proc. uczestników badania to umiarkowani optymiści, a ponad 40 proc. wykazuje nastrój na poziomie neutralnym. Można więc stwierdzić, że na koniec II kwartału 2021 r. wśród badanych pośredników dominowała grupa optymistów (z przewagą umiarkowanych optymistów).

Wykres z indywidualnymi nastrojami pośredników

2021 r. przyniósł skrócenie czasu sprzedaży nieruchomości

Wspólne badanie portalu Nieruchomosci-online.pl i ekspertów UEW uwzględniało też pytanie: „Jak zmienił się średni czas życia oferty nieruchomości na sprzedaż od momentu upublicznienia oferty do dokonania transakcji w przeciągu ostatniego roku?”.

Okazało się, że najbardziej widoczne jest skrócenie tego czasu w przypadku działek (tak uważa ponad 76 proc. badanych). Stosunkowo wielu ankietowanych zaznaczyło, że skrócenie czasu dotyczyło też domów i mieszkań (odpowiednio: ponad 62 i 58%). Odwrotnie sytuacja kształtowała się w przypadku budynków i lokali użytkowych - w tym segmencie rynku pośrednicy obrotu nieruchomości uznali, że nastąpiło wydłużenie czasu lub pozostał on bez zmian.

Wykres z czasem życia oferty nieruchomości

Ciekawe wnioski wynikają też z odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest obecnie średni czas życia oferty nieruchomości na sprzedaż od momentu upublicznienia oferty do dokonania transakcji?”. W przypadku mieszkań oferty znikają z rynku stosunkowo szybko, bo średni czas życia oferty maksymalnie do 3 miesięcy wskazało ponad 70 proc. respondentów. Według kolejnych blisko 24 proc. badanych, mieszkania znajdują nowych nabywców średnio w czasie od trzech miesięcy do pół roku. Jeszcze krócej w ofercie pozostają działki, bo w ostatnim roku sprzedawały się one średnio do 3 miesięcy – taki pogląd wyraziło ponad 63 proc. badanych, z czego ponad 23 proc. wskazało jako średni czas pozostawania oferty działek w sprzedaży do 1 miesiąca. Nieco dłużej w ofercie pozostawały domy. Według 2/3 respondentów średni czas życia oferty wyniósł do 6 miesięcy, z czego grupa ponad 35 proc. ankietowanych określiła, że czas ten wyniósł do 3 miesięcy. Inaczej sytuacja wyglądała w segmencie budynków i lokali użytkowych. Jedynie 24,8 proc. badanych określiło przeciętny czas pozostawania oferty do 6 miesięcy, niecałe 50 proc. do roku.

Wykres z czasem życia oferty nieruchomości w II kwartale

Rynek nieruchomości oczami pośredników (wypowiedzi)

W ramach badania, pośrednicy odpowiadali też na pytanie dotyczące trendów prognozowanych na III kwartał: “Jakie trendy po stronie popytu lub podaży będą determinowały zmiany w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości w przyszłym kwartale?”. Oto przykładowe scenariusze, jakie na najbliższe miesiące kreślili ankietowani:   

Paweł Rysz z Agencji Obrotu Nieruchomościami "Centrum": 

Z powodu wzrostu cen działek, materiałów budowlanych i wynagrodzenia wykonawców, a co za tym idzie rosnących cen na rynku pierwotnym, spodziewam się wyhamowania transakcji. Popyt moim zdaniem zwolni, ponieważ klienci będą oczekiwali niższych cen, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych stóp procentowych. W przypadku wzrostu oprocentowania kredytów mieszkaniowych podaż i popyt zdecydowanie zmaleją.  

Marcin Czora, Żabia Wola Nieruchomości: 

Okres wakacyjny i wzrost temperatury schłodzą rynek. Wydłużenie się czasu oczekiwania na kredyt (spowodowany dużą liczbą wniosków) wydłuży automatycznie czas sprzedaży. A potencjalny wzrost kosztów kredytu, będący efektem przewidywanego podniesienia stóp procentowych i obietnic Polskiego Ładu, wstrzyma decyzję części osób o zakupie szczególnie mieszkań. 

Maciej Lubomski z biura Annderson Nieruchomości:

Mamy duży spadek podażowy domów, przy jednocześnie rosnącym popycie. Coraz więcej ludzi chce wyjechać z miasta, co spowoduje olbrzymi wzrost cen na obrzeżach. A to z kolei doprowadzi do jeszcze większych podwyżek cen nieruchomości w centrum miast.

Ponadto, respondenci podkreślali wzrost znaczenia stopy inflacji oraz zmniejszanie się podaży w niektórych segmentach rynku w określonych lokalizacjach.

***

Pozostałe zagadnienia uwzględnione w badaniu Nieruchomosci-online.pl i UEW: 

Wykres z popytem nieruchomości w II kwartale

Wykres - prognoza popytu III kwartał

Wykres - prognoza podaży III kwartał

Więcej informacji o badaniu i aktualne dane znajdziesz na stronie Indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami.

Alicja Palińska

Alicja Palińska - Project manager w zespole Nieruchomosci-online.pl. Odpowiada za realizację projektów związanych z podnoszeniem funkcjonalności serwisu, strategię komunikacji i promocji oraz opracowywanie analiz na podstawie danych z portalu na potrzeby raportów i artykułów. Członek zespołu redakcyjnego e-magazynu "ESTATE".

Magazyn ESTATE

Skupiamy uwagę na nieruchomościach

Bezpłatny e-magazyn w 100% dla pośredników

Wiedza i inspiracje do wykorzystania od ręki dostarczane przez doświadczonych uczestników rynku nieruchomości z zakresu marketingu nieruchomości, sprzedaży i negocjacji, prawa i finansów oraz rozwoju osobistego.

Pobierz za darmo najnowszy numer

Dowiedz się więcej o magazynie ESTATE

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij