Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wzór umowy z komentarzem prawnym

Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wzór umowy z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Adrianna Michałowicz
Komentarze

Zawarcie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna jest zawierana w celu ustalenia warunków i zapewnienia zawarcia umowy przyrzeczonej, a więc tej właściwej umowy sprzedaży lokalu. Zwykle strony decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej w momencie, gdy nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy przyrzeczonej, ale chcą zobowiązać się do jej podpisania w przyszłości.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że umowę przedwstępną można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Zarówno jedna, jak i druga forma są formami prawidłowymi, jednakże forma aktu notarialnego stanowi większe zabezpieczenie interesów stron. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron (tj. uchylenie się od zawarcia umowy przyrzeczonej), druga strona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez prawomocne orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej zwykłej, tak jak w omawianym wzorze, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek niezawarcia umowy przyrzeczonej, jednak wymaga to udowodnienia rozmiaru poniesionej szkody, co może być trudne, a nadto nie prowadzi do zamierzonego skutku w postaci zawarcia umowy przyrzeczonej.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

zwana dalej „Umową”,
zawarta w …… w dniu …… pomiędzy:

Określenie stron umowy

Bardzo ważnym jest, aby w treści umowy w sposób precyzyjny wskazać strony umowy, podając dokładne dane osobowe, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, w celu umożliwienia ich identyfikacji.

Panem/Panią
…………………………………………………, zam. w ………………………… (…-……), ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ………………………………………………………………… o numerze ............................, PESEL: ………………………………………………,
zwanym/ą dalej „Sprzedawcą
a
Panem/Panią
…………………………………………………, zam. w ………………………… (…-……), ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez …………………………………………………………………. o numerze ............................, PESEL: ………………………………………………,
zwanym/ą dalej „Kupującym”,
Sprzedawca i Kupujący są dalej zwani łącznie „Stronami”;

Oświadczenia Sprzedawcy

W tym miejscu należy dokładnie opisać lokal będący przedmiotem umowy przedwstępnej, poprzez podanie jego numeru porządkowego oraz adresu budynku, w którym się znajduje, numeru księgi wieczystej oraz poprzez wskazanie powierzchni lokalu, kondygnacji, na której się znajduje, i pomieszczeń, które składają się na lokal oraz do niego przynależą (np. komórka, garaż).

§ 1 Oświadczenia Sprzedawcy
Sprzedawca oświadcza, że:
1) przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ……, znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym w …… przy ul. …… (zwanego dalej: „Lokalem mieszkalnym”), wchodzącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ……
2) Lokal mieszkalny usytuowany jest na …… kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z ................ pomieszczeń (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., ...........................), o łącznej powierzchni ................(....................) m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska oznaczona nr ……*, piwnica oznaczona nr .....*;
3) dla spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego została/nie została założona* księga wieczysta;
4) spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu mieszkalnego należy do jego majątku osobistego
na dowód czego przedstawia zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową ……
w dniu …… stanowiące załącznik do Umowy.

Przedmiot umowy

Kolejnym istotnym elementem jest precyzyjne określenie zobowiązań stron, tak jak to zostało uczynione w § 2 omawianego wzoru umowy, a mianowicie, że strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną – w tym przypadku umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Należy też wskazać cenę nabycia tego prawa.

§ 2 Przedmiot Umowy
Strony zobowiązują się do zawarcia formie aktu notarialnego umowy sprzedaży, (zwanej dalej „Umową przyrzeczoną”), na podstawie której Sprzedawca sprzeda Kupującemu spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu mieszkalnego, o którym to prawie mowa w § 1 Umowy, zaś Kupujący prawo to nabędzie za cenę …… (słownie: ……) złotych.

Zawarcie umowy przyrzeczonej

W umowie przedwstępnej należy określić termin, w jakim strony zawrą umowę przyrzeczoną. W tym miejscu strony mogą również ustalić, która ze stron dokona wyboru notariusza oraz kto poniesie koszty czynności notarialnych.

§ 3 Zawarcie umowy przyrzeczonej
1. Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę przyrzeczoną w terminie do dnia ......
2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej poniesie Kupujący/Sprzedawca*, z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty którego obowiązany jest Kupujący.

Określenie stanu przedmiotu umowy i chwili jego wydania

Kupujący w tym miejscu oświadcza, że znany jest mu stan prawny oraz techniczny lokalu będącego przedmiotem umowy. Strony mogą również już w umowie przedwstępnej ustalić, kiedy i w jaki sposób nastąpi przekazanie lokalu nabywcy.

§ 4 Stan Lokalu mieszkalnego i jego przekazanie
1. Kupujący oświadcza, że obejrzał Lokal mieszkalny, w szczególności zapoznał się z jego stanem prawnym oraz technicznym i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu Lokalu mieszkalnego oraz kluczy do Lokalu mieszkalnego w terminie …………….. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.
3. Przekazanie Lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Strony.

Zadatek

W umowie przedwstępnej strony mogą zastrzec, że Kupujący uiści na rzecz Sprzedającego odpowiednią kwotę tytułem zadatku. Zadatek ten pozwoli zabezpieczyć interesy Stron na wypadek niewykonania umowy przez którąkolwiek z nich. Mianowicie, w razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, tj. przez niezawarcie przez niego umowy przyrzeczonej, Kupujący może od umowy odstąpić i żądać od Sprzedającego zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W odwrotnej sytuacji, jeżeli to Kupujący nie wykona umowy, Sprzedający będzie mógł odstąpić od umowy a otrzymany zadatek zachować. Owe odstąpienie od umowy spowoduje, że umowa przedwstępna będzie traktowana jako niezawarta. W razie zawarcia umowy przyrzeczonej, uiszczony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny.

§ 5 Zadatek
1. W dniu zawarcia Umowy Kupujący wpłacił Sprzedawcy gotówką kwotę ……. (słownie: ……) złotych tytułem zadatku, co Sprzedawca potwierdza.
2. Strony zgodnie postanawiają, że kwota …… (słownie: ……) tytułem pozostałej do zapłaty ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej.

Kara umowna

W umowie tego rodzaju możliwe jest wprowadzenie postanowień dotyczących kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron. Kara umowna ma to znaczenie, że w razie jej wprowadzenia do umowy, jej zapłata jest należna drugiej stronie niezależnie od tego, czy druga strona poniosła jakąkolwiek szkodę spowodowaną niezawarciem umowy przyrzeczonej. Postanowienie dotyczące kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, w której wartość poniesionej szkody przekracza ustaloną w umowie wartość kary umownej, jeżeli zastrzeżono to w umowie. Należy przy tym pamiętać, że kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie w razie niewykonania zobowiązania niepieniężnego, czyli np. niewydania lokalu w określonym terminie itd. Jeśli kara umowna będzie przewidziana w razie niespełnienia zobowiązania pieniężnego (np. brak zapłaty ceny w określonym terminie) – będzie traktowana jako niezastrzeżona.

§ 6 Kara umowna
1. Strony postanawiają, że w przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości …… (słownie: ……) złotych.
2. Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona winna zostać zawarta.
3. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.
4. Uprawnienie do żądania zastrzeżonej karu umownej jest niezależne od uprawnień wynikających z zadatku.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe stanowią zbiór ogólnych ustaleń stron mających na celu wskazanie kierunków interpretacyjnych w razie wątpliwości oraz możliwości stosowania przepisów prawa w odniesieniu do kwestii, które nie zostały przewidziane przez strony w umowie. W tej części znajdziemy również postanowienia dotyczące formy, w jakiej należy dokonać zmiany umowy. Wskazany w omawianym wzorze rygor nieważności oznacza, że wszelkie zmiany, które strony dokonają w sposób inny niż pisemny (np. ustnie), będą nieważne i strony nie będą nimi związane. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Do umowy zostaną załączone niezbędne dokumenty, między innymi wydruk z księgi wieczystej lokalu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy, Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy/Kupującego*.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:
1) zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej …… z dnia ……

Należy również pamiętać, że umowa dla swej ważności wymaga podpisów każdej ze stron.

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży mieszkania z hipoteką za gotówkę:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Adrianna Michałowicz

Adrianna Michałowicz - Adwokat w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ochronie danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ, jak i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego UŁ i Uniwersytetu w Tours.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij