Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

 • Blog
 • Wzory umów
 • Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym – wzór umowy z komentarzem prawnym

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym – wzór umowy z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Adrianna Michałowicz
Komentarze

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z lokalem, którego kupno ma być finansowane kredytem hipotecznym. Oznacza to, że Kupujący nabędzie własność lokalu za środki uzyskane z kredytu, którego zabezpieczenie będzie stanowić hipoteka na przedmiotowym lokalu. Szczegółowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia w postaci hipoteki nie jest jednak wymagane w umowie przedwstępnej sprzedaży. Zagadnienia te powinny być natomiast uwzględnione przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

Zawarcie umowy przedwstępnej

Zawarcie umowy przedwstępnej ma na celu przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej (definitywnej), w tym przypadku właściwej umowy sprzedaży mieszkania. Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jednej, bądź obu stron umowy do zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie stanowi ona źródła obowiązku świadczenia przez którąkolwiek ze stron. Tym samym, co do zasady na mocy samej umowy przedwstępnej sprzedawca nie ma obowiązku przeniesienia własności i wydania mieszkania, a po stronie kupującego nie powstaje obowiązek zapłaty ceny.

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z lokalem, którego kupno ma być finansowane kredytem hipotecznym. Oznacza to, że kupujący nabędzie własność lokalu za środki uzyskane z kredytu, którego zabezpieczenie będzie stanowić hipoteka na przedmiotowym lokalu. Szczegółowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia w postaci hipoteki nie jest jednak wymagane w umowie przedwstępnej sprzedaży. Zagadnienia te powinny być natomiast uwzględnione przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

Forma umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego można zawrzeć zarówno w formie zwykłej pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy umowa zawarta jest w formie aktu notarialnego, a jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona ma możliwość dochodzenia w sądzie zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew woli kontrahenta. W takim wypadku prawomocne orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli drugiej strony, czyli można w ten sposób doprowadzić na drodze sądowej do zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej, tak jak w omawianym wzorze, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona nie ma możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, może jednak realizować – w zależności od sytuacji – np. roszczenie o naprawienie szkody (poniesionej przez stronę z uwagi na to, że liczyła, iż umowa przyrzeczona zostanie zawarta), roszczenie zwrotu zaliczki lub zadatku, czy roszczenie dotyczące kary umownej (jeśli taką w umowie dodatkowo zastrzeżono).

zwana dalej „Umową”,  
zawarta w ................. w dniu ................. pomiędzy: 

Strony umowy

W umowie należy precyzyjne wskazać sprzedawcę oraz kupującego. Prawidłowa identyfikacja stron będzie szczególnie istotna i cenna, jeśli w przyszłości zajdzie konieczność wystąpienia na drogę sądową przeciwko drugiej stronie. Ponadto należy zbadać, czy prawo do lokalu przysługuje wyłącznie jednej osobie. Liczbę właścicieli można sprawdzić w dostępnej online przeglądarce ksiąg wieczystych (https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl). W tym celu niezbędne będzie posiadanie numeru KW mieszkania.

Szczególna jest sytuacja małżonków. Zbycie mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego małżonków, albo nabycie mieszkania na rzecz majątku wspólnego wymaga dla swojej ważności zgody drugiego małżonka. Często prawo do mieszkania stanowi wspólność obojga małżonków, którzy zakupili mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa do majątku wspólnego. Zgoda może być wyrażona przez wskazanie jako stronę umowy obojga małżonków bądź w oddzielnym dokumencie (jako oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż).

Panem/Panią
................., zam. w ................. (...-...), ul. ................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ................. o numerze i serii ................., PESEL: .................,
zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”   

a   

Panem/Panią
................., zam. w ................. (...-...), ul. ................., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ................. o numerze i serii ................., PESEL: .................,
zwanym/ą dalej „Kupującym”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,
zawarta została umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, treści następującej:

Oświadczenia Stron

Istotne jest dokładne opisanie lokalu będącego przedmiotem umowy przedwstępnej, poprzez podanie jego numeru porządkowego oraz adresu budynku, w którym się znajduje, numeru księgi wieczystej oraz poprzez wskazanie powierzchni lokalu, kondygnacji, na której się znajduje i pomieszczeń, które składają się na lokal oraz do niego przynależą (np. komórka, garaż). Jeżeli jedną ze stron umowy jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, ważne aby wskazać, z jakiego majątku pochodzi nieruchomość. Patrz: Szczególna sytuacja małżonków. Warto również dodać oświadczenie co do świadomości stron w zakresie stanu faktycznego i prawnego lokalu.

Umowa przedwstępna w swej istocie zawiera przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę. Roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy może zostać na wniosek nabywcy wpisane do księgi wieczystej lokalu (w dziale III). Wpis roszczenia do księgi wieczystej wywoła m.in. taki skutek, że jeżeli mimo zawarcia umowy przedwstępnej, właściciel przeniesie własność nieruchomości na inną osobę, nabywca, będący stroną umowy przedwstępnej będzie mógł dochodzić swoich praw także od tego, kto nieruchomość tę nabył.

§ 1
Oświadczenia Sprzedawcy

Sprzedawca oświadcza, że:

 1. jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ................., znajdującego się w budynku wielolokalowym w  ................., przy ul. ................., o powierzchni ................. m2, dla którego Sąd ................. w ................., Wydział ................. prowadzi księgę wieczystą pod numerem ................. (dalej: „Lokal mieszkalny”);
 2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na ................. kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z ................. pomieszczeń (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., .................), o łącznej powierzchni ................. (.................) m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska oznaczona nr .................*, piwnica oznaczona nr .................*;
 3. Lokal mieszkalny należy do jego majątku osobistego/do majątku wspólnego małżonków,* na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy. [Uwaga: w tym miejscu może się okazać, że Lokal należy do majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę z obojgiem małżonków albo uzyskać od Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez drugiego małżonka na sprzedaż i oświadczenie to załączyć do Umowy; Patrz: Szczególna sytuacja małżonków];
 4. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ................./nie prowadzi działalności gospodarczej*, nie ciążą na nim zaległości podatkowe ani innego rodzaju należności o charakterze publicznoprawnym;
 5. wyraża zgodę na wpis roszczenia Kupującego o przeniesienie własności nieruchomości do księgi wieczystej;
 6. wymelduje wszystkie osoby z Lokalu mieszkalnego do czasu podpisania Umowy przyrzeczonej/w dniu podpisania Umowy przyrzeczonej/ ................. dni po podpisaniu Umowy przyrzeczonej.

Przedmiot umowy

Ważne jest precyzyjne określenie zobowiązań stron, aby nie budziły one wątpliwości. Tutaj będzie to zobowiązanie jednej lub obu stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dalszej kolejności należy określić istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy sprzedaży za istotne postanowienia uznaje się określenie:

 • po stronie sprzedawcy: zobowiązania do przeniesienia na rzecz kupującego własności lokalu mieszkalnego i wydania go;
 • po stronie kupującego: zapłatę ceny.

§ 2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży Lokalu mieszkalnego (wcześniej i dalej: „Umowa przyrzeczona”).

Zawarcie umowy przyrzeczonej – termin

Strony w umowie przedwstępnej powinny wyznaczyć termin, do którego należy zawrzeć umowę przyrzeczoną. Wyznaczenie terminu będzie oddziaływało dyscyplinująco oraz ewentualnie ułatwi egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie zostanie oznaczony, stronie uprawnionej do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej będzie przysługiwało uprawnienie do wyznaczenia terminu. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wskazany przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Nie bez znaczenia pozostaje uregulowanie sposobu pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, które w przypadku lokalu mieszkalnego mogę być znaczące.

W umowie tego rodzaju możliwe jest również wprowadzenie postanowień dotyczących kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron. Kara umowna ma to znaczenie, że w razie jej wprowadzenia do umowy, jej zapłata jest należna drugiej stronie niezależnie od tego, czy druga strona poniosła jakąkolwiek szkodę spowodowaną niezawarciem umowy przyrzeczonej.

§ 3
Warunki zawarcia Umowy przyrzeczonej

 1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ................. r.
 2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.
 3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej poniesie Kupujący/Sprzedawca* z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty którego obowiązany jest Kupujący.
 4. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, jest ona zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości ................. (słownie: .................). Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie ................. dni od dnia, do którego Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta.*

Określenie sposobu finansowania nabycia przedmiotu umowy

Kupujący w tym miejscu oświadcza, że lokal zostanie nabyty ze środków uzyskanych z kredytu hipotecznego, o który będzie wnioskował w określonym w umowie terminie. Konsekwencją tego postanowienia jest doprecyzowanie w umowie, że sprzedawca udostępni Lokal mieszkalny kupującemu w celu przeprowadzenia oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego.

W umowie warto dodać, że umowa została zawarta pod warunkiem, iż w określonym terminie kupujący uzyska kredyt hipoteczny na nabycie przedmiotu umowy. Jest to tzw. warunek rozwiązujący, który oznacza, że w przypadku nieuzyskania w przewidzianym w umowie terminie kredytu, sprzedawca nie będzie związany postanowieniami umowy i będzie mógł podjąć rozmowy z innym podmiotem, zmierzające do sprzedaży lokalu. Strony mogą ponadto wskazać, że brak udzielenia kredytu hipotecznego przez bank kupującemu będzie traktowany jako niezawarcie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi kupujący. To postanowienie nie jest konieczne, jednak jego zamieszczenie w umowie jest korzystne dla sprzedawcy, ponieważ w przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie on mógł domagać się zapłaty kary umownej przez kupującego (przykład w § 3 ust. 4 powyżej). Jest to również dodatkowy czynnik mobilizujący kupującego, dzięki któremu być może podejmie on większe starania o uzyskanie kredytu.

§ 4
Finansowanie nabycia Lokalu mieszkalnego

1. Kupujący oświadcza, że:
a. nabycie Lokalu mieszkalnego zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego udzielonego przez bank;
b. wystąpił do banku ................., zwanego dalej: „Bankiem”, z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego;
c. postępowanie związane z udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym zweryfikowanie przez Bank jego zdolności kredytowej może trwać do ................. miesięcy;
2. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie Lokalu mieszkalnego w celu umożliwienia przeprowadzenia oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez Bank w celu oszacowania wartości Lokalu mieszkalnego.
3. Strony zgodnie ustalają, że Umowa zostaje rozwiązana, jeżeli w terminie do dnia ................. Kupującemu nie zostanie udzielony przez Bank kredyt hipoteczny na nabycie Lokalu mieszkalnego.
4. Strony zgodnie postawiają, że niezawarcie Umowy przyrzeczonej z powodu nieudzielenia Kupującemu kredytu hipotecznego traktują jako niezawarcie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący.
5. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o decyzji Banku w przedmiocie udzielenia kredytu hipotecznego w terminie ................. dni od jej uzyskania.

Cena oraz zaliczka/zadatek

Cena będąca istotnym elementem umowy sprzedaży musi zostać wskazana w umowie przedwstępnej. Doprecyzowanie poprzez wskazanie zarówno kwoty liczbowej, jak i słownie pozwala uniknąć nieporozumień w razie popełnienia omyłki pisarskiej. Należy również określić termin oraz sposób, w jaki ma nastąpić zapłata ceny (gotówką lub przelewem bankowym).  Z uwagi na finansowanie mieszkania kredytem hipotecznym, co do zasady to bank kredytujący będzie przekazywał środki pieniężne odpowiadające cenie sprzedawcy.

Strony mogą umówić się, że część ceny zostanie wpłacona tytułem zaliczki wraz z zawarciem umowy przedwstępnej, zaś pozostała część wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej. Zaliczka co do zasady jest zaliczana na poczet ceny. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedawca powinien dokonać zwrotu zaliczki. Co do zasady nie ma znaczenia z jakiej przyczyny nie doszło do zawarcia umowy definitywnej.

W umowie przedwstępnej strony mogą także zastrzec, że kupujący uiści na rzecz sprzedawcy odpowiednią kwotę tytułem zadatku. Zadatek ten pozwoli zabezpieczyć interesy Stron na wypadek niewykonania umowy przez którąkolwiek z nich. Mianowicie, w razie niewykonania umowy przez sprzedawcę, tj. przez niezawarcie przez niego umowy przyrzeczonej, kupujący może od umowy odstąpić i żądać od sprzedawcy zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W odwrotnej sytuacji, jeżeli to kupujący nie wykona umowy, sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, a otrzymany zadatek zachować. Owe odstąpienie od umowy spowoduje, że umowa przedwstępna będzie traktowana jako niezawarta.

§ 5
Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Lokalu mieszkalnego i wydać Lokal mieszkalny za cenę ................. zł (słownie: ................. złotych) (dalej: „Cena”), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się odebrać od Sprzedawcy Lokal mieszkalny i zapłacić wskazaną Cenę.

Wariant I: Bez zadatku i zaliczki

2. W związku z tym, że Lokal mieszkalny sfinansowany jest z kredytu hipotecznego, Cena zostanie uiszczona w imieniu Kupującego na rzecz Sprzedawcy przez Bank.

Wariant II: Z zaliczką

2. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. *kwota ................. zł (słownie: ................. złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ................. o numerze .................
lub
a. *kwota ................. zł (słownie: ................. złotych) - tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jej otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia,

 • w terminie ................. dni od dnia zawarcia Umowy*
 • w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*

i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny.

b. *w związku z tym, że Lokal mieszkalny finansowany jest z kredytu hipotecznego, kwota ................. zł (słownie: ................. złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny zostanie uiszczona w imieniu Kupującego na rzecz Sprzedawcy przez Bank.

Wariant III: Z zadatkiem

2. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. *kwota ................. zł (słownie: ................ złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ................. o numerze .................
lub
a. *kwota ................. zł (słownie: ................. złotych) - tytułem zadatku (dalej: „Zadatek”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego gotówką do rąk Sprzedawcy, za pokwitowaniem jego otrzymania wskazującym na czas i miejsce spełnienia świadczenia,

 • w terminie ................. dni od dnia zawarcia Umowy, co Sprzedawca pokwituje na piśmie*
 • w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*

i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zadatek zostanie zaliczony na poczet Ceny;

b. w związku z tym, że Lokal mieszkalny finansowany jest z kredytu hipotecznego, kwota ................. zł (słownie: ................. złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny zostanie uiszczona w imieniu Kupującego na rzecz Sprzedawcy przez Bank.

3. W przypadku niezawarcia Umowy przyrzeczonej wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron, druga Strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.*

Przekazanie lokalu mieszkalnego

Jednym z istotnych postanowień umowy sprzedaży mieszkania jest regulacja dotycząca wydania nieruchomości. Warto doprecyzować sposób przekazania lokalu mieszkalnego (m.in. odbiór kluczy). Czynności tej powinno towarzyszyć spisanie protokołu, który może stanowić załącznik to do umowy przyrzeczonej. Informacje zawarte w protokole mogą stanowić cenne źródło informacji w przypadku ewentualnego sporu stron np. co do wad mieszkania.

§ 6
Przekazanie Lokalu mieszkalnego

1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu Lokal mieszkalny oraz klucze do Lokalu mieszkalnego w terminie ................. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.
2. Przekazanie Lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Strony.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe stanowią uzupełnienie umowy przez wskazanie m.in. kierunków interpretacyjnych. W tym miejscu znaleźć można również regulacje dotyczące sposobu/formy zmiany umowy. Wskazany we wzorze rygor nieważności oznacza, że wszelkie zmiany, które strony dokonają w sposób inny niż pisemny (np. ustnie, drogą mailową), będą nieważne i strony nie będą nimi związane. Warto również podkreślić, że wymóg formy pisemnej będzie spełniony, jeśli strony podpiszą umowę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 781 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pod każdym egzemplarzem powinny się podpisać wszystkie osoby wskazane we wstępie umowy jako strony. Do zawarcia umowy wystarcza również wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Do umowy możemy załączyć dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym przypadku będzie to wydruk z księgi wieczystej lokalu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

SPRZEDAWCA:           KUPUJĄCY:

 

Załączniki do Umowy:
1) wydruk odpisu księgi wieczystej nr ................. na dzień .................

 

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży mieszkania na kredyt hipoteczny:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Adrianna Michałowicz

Adrianna Michałowicz - Adwokat w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ochronie danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ, jak i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego UŁ i Uniwersytetu w Tours.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij