Regulamin portalu

Tu zaczynają się jasne zasady

I. Definicje

§ 1

 1. W niniejszym Regulaminie portalu Nieruchomosci-online.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: „Portal” – serwis dostępny pod adresem www.nieruchomosci-online.pl oraz jego podstrony.
  „Właściciel Portalu” – NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres siedziby ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310781, REGON: 280319486.
  „Użytkownik” – osoba, która korzysta z Portalu.
  „Konto” – konto założone przez Użytkownika w ramach Portalu umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Portalu.
  „Konto premium” – Konto tworzone w Portalu po uprzednim zamówieniu odpowiedniej usługi przez Użytkownika umożliwiające publikacje ogłoszeń biur nieruchomości na zasadach określonych w regulaminie Konta premium, który dostępny jest pod tym adresem: www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-premium.html.
  „Konto deweloper” – Konto tworzone w Portalu po uprzednim zamówieniu odpowiedniej usługi przez Użytkownika umożliwiające prezentację inwestycji na zasadach określonych w regulaminie Konta deweloper, który dostępny jest pod tym adresem: www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-deweloper.html.
  „Konto Agenta” – Konto tworzone w Portalu po uprzednim zamówieniu odpowiedniej usługi przez Użytkownika umożliwiające korzystanie z funkcjonalności opisanych w regulaminie Programu „Profesjonalny Agent” i Konta Agenta, który to regulamin jest dostępny pod tym adresem: www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-profesjonalny-agent.html.
  „Ogłoszenie” – publikowane na łamach Portalu ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży, najmu albo wynajmu nieruchomości,
  „Ogłoszenie Archiwalne” – ogłoszenia, o których mowa w postanowieniu § 19,
  „Ogłoszeniodawca” – Użytkownik, który jest w trakcie zamieszczania Ogłoszenia lub zamieścił Ogłoszenie,
  „Inwestycja” – Ogłoszenie nowo budowanej lub wybudowanej nieruchomości lub kompleksu nieruchomości do sprzedaży na rynku pierwotnym.
  „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamieszczone w Regulaminie postanowienia odsyłające, które wprost nie wskazują aktu prawnego lub innego regulaminu, cennika lub umowy, odsyłają do odpowiedniego postanowienia Regulaminu.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

II. Przedmiot umowy oraz zawarcie umowy

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników, które polegają na:

 1. umożliwieniu zamieszczania w Portalu Ogłoszeń oraz ich prezentacji w Portalu przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas oraz sposób, za wynagrodzeniem uzależnionym od typu zamieszczonego Ogłoszenia,
 2. umożliwieniu Użytkownikom założenia i prowadzenia w Portalu: Konta, Konta premium, Konta dewelopera, Konta Agenta lub Konta biznes PLUS,
 3. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Ogłoszeń.

§ 3

 1. Zamieszczenie każdego Ogłoszenia wymaga zawarcia przez Użytkownika odrębnej umowy z Właścicielem Portalu. Przy czym do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik chcący po raz pierwszy zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia, wypełnia formularze znajdujące się pod adresem https://www.nieruchomosci-online.pl/dodaj.html. Użytkownik Portalu składa również oświadczenie w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik chcąc zawrzeć z Właścicielem Portalu kolejną umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia, loguje się na swoje Konto i z jego poziomu dodaje nowe Ogłoszenie.
 4. Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 4

 1. Użytkownik w celu zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia wypełnia formularze, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. Po wprowadzeniu do formularza wszystkich wymaganych danych Użytkownik wybiera rodzaj Ogłoszenia, czas trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu (jeżeli dotyczy to danego rodzaju Ogłoszenia) oraz sposób płatności za zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia na stronach Portalu.
 3. Właściciel Portalu poprzez udostępnienie formularzy, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, oraz podanie cen poszczególnych rodzajów Ogłoszenia składa Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 4. W następstwie wypełniania formularzy, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, Użytkownik może przyjąć ofertę Właściciela Portalu poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj”, co skutkuje zawarciem umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.

§ 5

 1. Ogłoszenie jest zamieszczane i prezentowane w Portalu z chwilą jego aktywacji.
 2. Aktywacji Ogłoszenia dokonuje się w momencie otrzymania przez Właściciela Portalu potwierdzenia o zaksięgowanej płatności.
 3. W przypadku zawierania przez Użytkownika pierwszej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, z chwilą wskazaną w postanowieniu § 4 ust. 4 następuje również zawarcie, odrębnej od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.

III. Postanowienia ogólne

§ 6

Właściciel Portalu nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami. W szczególności, właściciel Portalu nie jest pośrednikiem ani agentem w ramach jakiejkolwiek relacji z Ogłoszeniodawcami.

§ 7

Właściciel Portalu nie gwarantuje, że zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu doprowadzi do znalezienia kontrahenta, a następnie zawarcia zamierzonej umowy przez Ogłoszeniodawcę.

§ 8

Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.

IV. Konto

§ 9

 1. Użytkownik może w każdej chwili założyć Konto w Portalu.
 2. Użytkownik może logować się do swojego Konta pod adresem: https://moje.nieruchomosci-online.pl

§ 10

 1. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje aktywności, dodawać nowe Ogłoszenia, przedłużyć okres trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszeń, zmieniać formę prezentacji swojego Ogłoszenia, usuwać Ogłoszenia już zamieszczone, edytować treść zamieszczonych już Ogłoszeń, zmieniać rodzaj zamieszczonego Ogłoszenia.
 2. Usunięcie Ogłoszenia przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu ze skutkiem natychmiastowym. Ogłoszenia usunięte są całkowicie usuwane z Portalu i nie zostają przeniesione do archiwum.
 3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Ogłoszenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny za okres, przez jaki Ogłoszenie miało jeszcze być prezentowane w Portalu.

§ 11

 1. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zamówienia Konta premium. Zasady zamawiania i działania Konta premium są określone w odrębnym regulaminie znajdującym się pod adresem: https://www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-premium.html
 2. Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta Agenta. Zasady tworzenia i działania Konta Agenta są określone w odrębnym regulaminie znajdującym się pod adresem: https://www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-profesjonalny-agent.html
 3. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zamówienia Konta dewelopera. Zasady zamawiania i działania Konta dewelopera są określone w odrębnym regulaminie znajdującym się pod adresem: https://www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-deweloper.html
 4. Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta biznes PLUS. Zasady tworzenia i działania Konta biznes PLUS są określone w odrębnym regulaminie znajdującym się pod adresem: https://www.nieruchomosci-online.pl/regulamin-biznes-plus.html

§ 12

Regulaminy wskazane w postanowieniach § 11 mają charakter szczególny w stosunku do przepisów Regulaminu, co oznacza, że postanowienia regulaminu: Konta premium, Konta Agenta, Konta dewelopera oraz Konta biznes PLUS mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami Regulaminu.

V. Ogłoszenia

§ 13

 1. Ogłoszenie:
  1. musi zawierać zdjęcia albo film, albo prezentację wirtualnej wizyty, które będą przedstawiać nieruchomość objętą treścią oferty,
  2. zdjęcia, film albo prezentacja wirtualnej wizyty mogą być opatrzone logotypem Ogłoszeniodawcy o powierzchni nieprzekraczającej 10% powierzchni zdjęcia, filmu albo prezentacji wirtualnej wizyty,
  3. musi zawierać lokalizację, która dodatkowo powinna być oznaczona na mapie,
  4. nie może zawierać żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą przedmiotem Ogłoszenia,
  5. nie może zawierać linków do innych stron www,
  6. nie może zawierać danych osobowych poza sekcją „Dane kontaktowe”, w tym zdjęcia, filmy albo prezentacja wirtualnej wizyty nie mogą zawierać danych osobowych (w tym w szczególności danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy).
  7. nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  8. nie może zawierać zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  9. nie może zawierać zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób.
 2. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, Właściciel Portalu może, bez wcześniejszego uprzedzenia Ogłoszeniodawcy, dokonać edycji wybranych wartości pól Ogłoszenia, usunąć wybrane zdjęcia, film albo prezentację wirtualnej wizyty, względnie usunąć całe Ogłoszenie. W zakresie stosowania powyższego postanowienia w odniesieniu do Konsumenta zastrzega się, że prawo do edycji ogłoszenia nie może obejmować opisu ogłoszenia w taki sposób, że zmienia się merytoryczną treść opisu Ogłoszenia, a usunięcie Ogłoszenia musi być poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia.

§ 14

 1. Ogłoszeniodawca zamieszczając Ogłoszenie w Portalu, oświadcza, że dane zawarte w tym Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte nie będą zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieaktualnych Ogłoszeń.

§ 15

Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.

§ 16

Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.

§ 17

O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej kategorii decyduje Właściciel Portalu.

§ 18

 1. Mając na względzie wolę zapewnienia prezentacji Ogłoszenia możliwie największej liczbie użytkowników sieci Internet, Ogłoszenia w Portalu umieszczane będą również przez Właściciela Portalu nieodpłatnie na innych portalach, w tym zajmujących się prezentacją Ogłoszeń, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę.
 2. W tym celu, Ogłoszeniodawca udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Ogłoszeniodawcy do zdjęć, filmów albo prezentacji wirtualnych wizyt i innych treści zawartych w treści Ogłoszenia.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Licencja może być w każdym momencie wypowiedziana przez Ogłoszeniodawcę będącego Konsumentem, jednakże skutkiem powyższego będzie konieczność usunięcia Ogłoszenia. Analogiczny skutek nastąpi w sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem cofnie zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 19

 1. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Portalu upłynął i nie zostały usunięte lub przedłużone stają się „Ogłoszeniami Archiwalnymi”.
 2. Ogłoszenia Archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie oraz zawarcie nowej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 3. Ogłoszenia Archiwalne są prezentowane w Portalu z oznaczeniem wskazującym na ich archiwalny charakter.

§ 20

Ceny, sposoby płatności oraz czas prezentacji poszczególnych Ogłoszeń w Portalu podane są przy zawieraniu poszczególnych umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 21

 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu).
 3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

VII. Czas trwania i rozwiązywanie umów

§ 22

 1. Umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W przypadku wykrycia, że dany Ogłoszeniodawca zamieścił Ogłoszenia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, Właściciel Portalu może zawiesić Konto takiemu Ogłoszeniodawcy, uniemożliwiając tym samym dodawanie kolejnych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta w odniesieniu do Ogłoszeniodawcy będącego Konsumentem trwa 7 dni.

§ 23

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta. Przy czym, jeżeli stroną umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta jest Konsument, wówczas Właściciel Portalu może wypowiedzieć tę umowę jedynie w przypadku: likwidacji swojej działalności, zakończenia prowadzenia Portalu. Nie narusza to postanowienia § 24.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy przez Właściciela Portalu może nastąpić drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika.
 3. Użytkownik chcąc wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia Konta w Portalu, usuwa swoje Konto z Portalu poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.nieruchomosci-online.pl/kontakt.html wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.

§ 24

 1. Właściciel Portalu jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta za skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia § 13 Regulaminu.
 2. Skorzystanie przez Właściciela Portalu z powyższego uprawnienia powoduje również wypowiedzenie Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez Właściciela Portalu w sytuacji wprowadzenia nowych usług, ich modyfikacji, usunięcia lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu, a link do niego będzie przesyłany do Użytkownika. Z zastrzeżeniem ust. 3, nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Użytkownik wypowie umowę o założenie w Portalu Konta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, zawarte z Konsumentem przed dniem wprowadzenia zmian, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia danej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.

§ 26

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: support@nieruchomosci-online.pl lub przez formularz kontaktowy.

Lista załączników do regulaminu:

ZAŁĄCZNIK NR 1: DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POWIERZANE WŁAŚCICIELOWI PORTALU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POWIERZANE WŁAŚCICIELOWI PORTALU

 1. W przypadku zawarcia przez Ogłoszeniodawcę z Właścicielem Portalu (dalej zwanym: „Procesorem”) umowy dot. prezentacji Ogłoszenia, w celu jej wykonywania, Ogłoszeniodawca powierza Procesorowi dokonywanie, w imieniu Ogłoszeniodawcy, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Procesor jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Ogłoszeniodawcy wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Stosowanie niniejszego załącznika jest wyłączone w odniesieniu do umów, które są zawierane przez Ogłoszeniodawców będących osobami fizycznymi w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.
 3. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące osób wskazanych w treści Ogłoszenia jako osoby kontaktowe w sprawie Ogłoszenia, tj. identyfikujące osobę kontaktową (w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), zwane dalej „Danymi osobowymi”.
 4. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie lub inne czynności związane z wykonywaniem umowy, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 5. Procesor oświadcza, że zapewnia odpowiednie gwarancje – w szczególności poprzez fachową wiedzę, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie Danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 6. Procesor zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania, środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony Danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by:
   1. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Procesora;
   2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 7. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ogłoszeniodawcy [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Procesora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 8. Procesor zobowiązany jest do wspomagania Ogłoszeniodawcy, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
  Obowiązek ten dotyczy także wspierania Ogłoszeniodawcy w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej Danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Ogłoszeniodawcy, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 9. Ogłoszeniodawca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Procesora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 10. Procesor zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Ogłoszeniodawcy o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Ogłoszeniodawca uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.
 11. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Ogłoszeniodawcy spoczywa na Procesorze.
 12. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przeprowadzania audytu Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu, niniejszego załącznika oraz obowiązującymi przepisami o ochronie Danych osobowych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Procesora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zawiadomić Procesora z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przekazania Procesorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni, lecz nie dłuższy niż 90 dni od dnia ich przekazania Ogłoszeniodawcy, mając na uwadze uwzględnienie cykli produkcyjnych związanych z działalnością Procesora. Procesor jest zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Ogłoszeniodawcę z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora,
 13. Dane osobowe są powierzone Procesorowi na czas obowiązywania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia zawartej z Ogłoszeniodawcą. Po jej rozwiązaniu, Procesor usunie Dane osobowe.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij