Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Regulamin Konta deweloper

Tu zaczynają się jasne zasady

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Usługa Konto deweloper jest przeznaczona dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego.

§ 2

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie Konta deweloper znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu www.nieruchomosci-online.pl, zwanego dalej „Regulaminem Portalu”.
 2. Treść umowy o założenie Konta deweloper ma pierwszeństwo zastosowania przez niniejszym regulaminem.

II. Zawarcie umowy o założenie Konta deweloper

§ 3

 1. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zamówienia Konta deweloper poprzez kontakt z konsultantem, a następnie zawarcie umowy o założenie Konta deweloper w Portalu, z jednoczesnym zawarciem umowy o prezentację Inwestycji.
 2. Po przeprowadzonej rozmowie z konsultantem, na adres e-mail podany przez Użytkownika jest przesyłana wiadomość e-mail zawierająca link służący do potwierdzenia zamówienia złożonego przez Użytkownika, jego danych adresowych (w tym numeru NIP), a także wyrażenia zgody na treść niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Portalu. E-mail przesłany do Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy o założenie Konta deweloper oraz umowy o prezentację Inwestycji. Potwierdzenie zamówionej usługi, danych kontaktowych (w tym numeru NIP) oraz akceptacja niniejszego regulaminu i Regulaminu Portalu powoduje przyjęcie oferty zawarcia umowy o założenie Konta deweloper oraz umowy o prezentację Inwestycji, a tym samym jest równoznaczne z zawarciem tych umów.
 3. W przypadku zawarcia powyższych umów przez Użytkownika bez założonego Konta, w sytuacji opisanej ustępem poprzedzającym, następuje jednoczesne zawarcie umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.
 4. Umowa o założenie Konta deweloper oraz umowa o prezentację Inwestycji są niezależnymi od siebie umowami.

III. Inwestycje w ramach Konta Deweloper

§ 4

 1. Konto deweloper umożliwia zamawianie prezentacji dalszych Inwestycji w Portalu, zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych pakietach. Do zawarcia dalszych umów o prezentację Inwestycji stosuje się poniższe postanowienia.
 2. Zamieszczenie każdej Inwestycji wymaga zawarcia przez Użytkownika odrębnej umowy z Właścicielem Portalu, mającej na celu promocję Inwestycji. Przy czym do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę o prezentację Inwestycji:
  1. loguje się na swoje Konto i z jego poziomu wysyła zgłoszenie o zamieszczenie prezentacji Inwestycji.
  2. telefonicznie, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli w postaci zamówienia, w którym określa się rodzaj wybranego pakietu, a także okres, na jaki ma zostać zawarta umowa o prezentację Inwestycji. Złożone konsultantowi zamówienie stanowi ofertę zawarcia powyższej umowy. Złożona przez Użytkownika oferta jest przyjęta z chwilą wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia złożonej oferty. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy o prezentację Inwestycji.

§ 5

W ramach ogłoszenia Inwestycji Użytkownik otrzymuje dedykowany adres www, pod którym zamieszczone jest ogłoszenie dotyczące Inwestycji.

§ 6

Użytkownik może wykupić dodatkowe formy promocji Inwestycji oferowane przez Portal. Do zamówienia wskazanych pakietów postanowienie § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

IV. Opłaty

§ 7

 1. Opłata za zamieszczanie Inwestycji wynika z warunków cenowych określonych dla wybranego pakietu.
 2. Opłata uiszczana jest w zależności od wybranego czasu trwania umowy o prezentację Inwestycji lub dodatkowych form promocji Inwestycji w Portalu. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, cena jest płatna miesięcznie z góry. Natomiast przy zawarciu umowy o prezentację Inwestycji na czas określony (miesiąc, kwartał, pół roku lub rok), cena płatna jest z góry za cały okres albo miesięcznie z góry, w zależności od treści zawartej umowy.
 3. Dniem rozpoczęcia naliczania opłat jest dzień udostępnienia przez Właściciela Portalu możliwości promocji Inwestycji w Portalu. Data ta jest ustalana przez Użytkownika przy zawieraniu umowy o prezentację Inwestycji w Portalu.
 4. Na wniosek Użytkownika publikacja Inwestycji może nastąpić we wcześniejszym terminie niż uzgodniono.

§ 8

 1. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Właściciela Portalu.
 2. W sytuacji braku terminowej zapłaty, Właściciel Portalu będzie uprawniony do dochodzenia odsetek za opóźnienie w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przepisami prawa.

§ 9

Niewykorzystane usługi w ramach promocji Inwestycji nie podlegają zwrotowi.

V. Zawieszenie prezentacji Inwestycji.

§ 10

 1. Właściciel Portalu ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi prezentacji Inwestycji w przypadku:
  1. zaistnienia sytuacji wskazanych w § 22 ust. 2 Regulaminu Portalu,
  2. gdy Użytkownik zamieszcza w ramach prezentacji danej Inwestycji Ogłoszenia dotyczące mieszkań, domów lub lokali użytkowych niebędących częścią tej Inwestycji,
  3. naruszenia przez Ogłoszeniodawcę jego obowiązku wskazanego w § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 3 niniejszego regulaminu,
  4. gdy Użytkownik opóźnia się o co najmniej 30 dni kalendarzowych z zapłatą całości lub części należności wynikających z niniejszego regulaminu, umowy o założenie Konta Deweloper lub umowy o prezentację Inwestycji.
 2. Zawieszenie usługi prezentacji Inwestycji trwa do czasu usunięcia naruszeń przez Ogłoszeniodawcę lub do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Właściciel Portalu przekazuje Ogłoszeniodawcy na trwałym nośniku uzasadnienie zawieszenia powyższej usługi. Ogłoszeniodawca ma możliwość wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zgodnie z zasadami określonymi w części VIII Regulaminu Portalu.

§ 11

Za okres zawieszenia usługi Użytkownikowi nie należy się zwrot ceny. Właściciel Portalu utrzymuje bowiem przez cały ten czas zasoby pozwalające mu na wznowienie działania usługi, gdy tylko Ogłoszeniodawca usunie przyczyny, dla których świadczenie mu usługi zostało zawieszone.

§ 12

Wznowienie świadczenia usługi prezentacji Inwestycji może nastąpić jedynie po zapłacie przez Użytkownika wszelkich zaległych kwot należnych Właścicielowi Portalu lub usunięciu przyczyn zawieszenia usługi, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. a-c niniejszego Regulaminu.

§ 13

 1. W przypadku, gdy w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia usługi prezentacji Inwestycji, Użytkownik nie ureguluje całości zaległych należności na rzecz Właściciela Portalu lub nie usunie Ogłoszeń dotyczących mieszkań, domów lub lokali użytkowych niebędących częścią danej Inwestycji, umowa dotycząca prezentacji Inwestycji ulega rozwiązaniu ze skutkiem na ostatni dzień aktualnego okresu rozliczeniowego, bez konieczności poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy podstawą zawieszenia usługi były inne sytuacje niż wskazane w postanowieniu ustępu powyższego i Użytkownik w terminie 30 dni od dnia zawieszenia usługi nie usunął zaistniałych naruszeń lub nie wyjaśnił w sposób wskazujący na brak naruszenia sytuacji będącej podstawą zawieszenia usługi, § 24 ust. 2-6 Regulaminu Portalu stosuje się odpowiednio.
 3. Zaistnienie skutków opisanych w postanowieniach ustępów powyższych nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty zobowiązań.

VI. Ogłoszenia

§ 14

Okres publikacji Inwestycji jest zgodny z zamówieniem.

§ 15

 1. Użytkownik powinien dokładać należytej staranności, by w ramach danej Inwestycji prezentowane były aktualne Ogłoszenia.
 2. W ramach Inwestycji Użytkownik może zamieścić nielimitowaną liczbę Ogłoszeń promujących mieszkania, domy lub lokale użytkowe wchodzące w skład danej Inwestycji.
 3. Właściciel Portalu nie sprawdza Ogłoszeń pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od tego zakazane jest dodawanie Ogłoszeń, których treść narusza dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności prawa autorskiego np. do zdjęć dodanych do Ogłoszenia.

§ 16

 1. Publikacja Inwestycji na stronach Portalu ma miejsce po uzupełnieniu i aktywowaniu Inwestycji przez Użytkownika w Koncie.
 2. W przypadku umówienia się z Właścicielem Portalu na inną datę startu promocji Inwestycji Użytkownik winien aktywować uzupełnienie Inwestycji przed datą zaplanowanego startu.

§ 17

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poniższego, po zakończeniu publikacji Inwestycja trafia do archiwum.
 2. Inwestycja usunięta przez interfejs www trafia do archiwum.

VII. Integracja z programem obsługującym Dewelopera

§ 18

Korzystanie z Konta Deweloper pozwala na integrację Portalu z programami do obsługi Inwestycji dewelopera w ten sposób, że możliwe jest przesyłanie Ogłoszeń na Portal bezpośrednio za pośrednictwem tych programów.

§ 19

 1. Twórcy oprogramowania do obsługi Inwestycji dewelopera posiadają informacje o takiej konfiguracji tych programów, by była możliwa ich integracja z Portalem.
 2. W przypadku, gdy dany program nie jest kompatybilny z Portalem, Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Portalu.

§ 20

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wysyłania Ogłoszeń na Portal za pośrednictwem kompatybilnego programu. W innej sytuacji Ogłoszenia mogą być wyświetlane na Portalu w postaci niekompletnej, dlatego zaleca się wówczas dodawanie nowych Ogłoszeń bezpośrednio przez Portal.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku kompatybilności programu do obsługi deweloperów, z którego korzysta Użytkownik, z Portalem.

VIII. Rezygnacja z usługi

§ 21

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prezentację Inwestycji lub o dodatkową formę promocji Inwestycji zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec obecnego okresu rozliczeniowego.
 2. Użytkownik nie może wypowiedzieć umowy o prezentację Inwestycji lub o dodatkową formę promocji Inwestycji zawartej na czas określony.
 3. Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym na adres: NNV Sp. z o.o. Centrum Obsługi Korespondencji ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, albo mailem na następujący adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl.

§ 22

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta deweloper z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres ten ulega przedłużeniu do dnia zakończenia realizacji wszystkich umów o prezentację Inwestycji zawartych przez Użytkownika.
 2. Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym na adres: NNV Sp. z o.o. Centrum Obsługi Korespondencji ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, albo mailem na następujący adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl .
 3. W przypadku wypowiedzenia przed końcem okresu trwania wykupionych usług Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny ani odrębne odszkodowanie.

§ 23

 1. Wypowiedzenie umowy zgodnie z postanowieniami § 21 lub 22 nie powoduje wypowiedzenia stosunku prawnego wynikającego z umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.
 2. Zasady dotyczące wypowiadania umowy dotyczącej założenia Konta w Portalu regulowane są w Regulaminie Portalu.

§ 24

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione w przypadku wprowadzenia nowych usług, modyfikacji lub wycofania dotychczasowych, lub zmiany przepisów prawa. Zmiany niniejszego regulaminu przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulaminie Portalu.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij