Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Regulamin Konta premium

Tu zaczynają się jasne zasady

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Usługa Konto premium jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, w szczególności biur nieruchomości.

§ 2

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie Konta premium znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu www.nieruchomosci-online.pl, zwanego dalej „Regulaminem Portalu”.
 2. Treść umowy o założenie Konta premium lub umowy o zakup pakietu Ogłoszeń ma pierwszeństwo zastosowania przed niniejszym regulaminem.

II. Zawarcie umowy o założenie Konta premium

§ 3

 1. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zamówienia Konta premium poprzez kontakt z konsultantem, a następnie zawarcie umowy o założenie takiego Konta, z jednoczesnym zawarciem umowy o zakup pakietu Ogłoszeń.
 2. Po przeprowadzonej rozmowie z konsultantem, na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłana jest wiadomość e-mail zawierająca link służący do potwierdzenia zamówienia złożonego przez Użytkownika, jego danych adresowych (w tym numeru NIP), a także wyrażenia zgody na treść niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Portalu. E-mail przesłany do Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy o założenie Konta premium oraz umowy o zakup pakietu Ogłoszeń. Potwierdzenie zamówionej usługi danych kontaktowych (w tym numeru NIP), akceptacja niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Portalu powodują przyjęcie oferty zawarcia umowy o założenie Konta premium oraz umowy o zakup pakietu Ogłoszeń, a tym samym są równoznaczne z zawarciem tych umów.
 3. W przypadku zawarcia powyższych umów przez Użytkownika bez założonego Konta, w sytuacji opisanej ustępem poprzedzającym następuje jednoczesne zawarcie umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.
 4. Umowa o założenie Konta premium oraz umowa o zakup pakietu Ogłoszeń są niezależnymi od siebie umowami.

III. Pakiety. Dodatkowe formy promocji. Opłata abonamentowa.

§ 4

 1. W ramach Konta premium istnieje możliwość promocji wielu Ogłoszeń w jednym czasie w liczbie określonej w zamówionym pakiecie. Możliwość ta pojawia się po zawarciu umowy o zakup pakietu Ogłoszeń. Przy czym Ogłoszenia, które są promowane w ramach zamówionego pakietu, mogą dotyczyć jedynie Ogłoszeń nieruchomości będących w ofercie Użytkownika, który zawarł umowę o zakup pakietu Ogłoszeń. Promowanie Ogłoszeń innego podmiotu jest niedopuszczalne.
 2. Do wybranego pakietu Ogłoszeń istnieje możliwość wykupienia określonej liczby dodatkowych form promocji ogłoszeń. Nie są one związane z okresami rozliczeniowymi zakupionego pakietu Ogłoszeń, co oznacza, że nie dezaktywują się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym zostały wykupione, ani po upływie dalszych okresów rozliczeniowych. Wykupienie dodatkowych form promocji do danego Konta premium powoduje dopisanie ich do puli. Nie ma możliwości zwrotu wykupionych dodatkowych form promocji.

§ 5

 1. Wysokość opłat za poszczególne pakiety Ogłoszeń wynika z warunków cenowych określonych dla wybranego pakietu.
 2. Opłata uiszczana jest z góry w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Dniem rozpoczęcia naliczania opłat jest dzień udostępnienia przez Właściciela Portalu możliwości dodawania Ogłoszeń w Portalu.

§ 6

 1. Płatności należne Właścicielowi Portalu realizowane będą przez Ogłoszeniodawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
 2. Użytkownik wyraża zgodą na otrzymywanie faktur na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 7

 1. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Właściciela Portalu.
 2. W sytuacji braku terminowej zapłaty, Właściciel Portalu będzie uprawniony do dochodzenia odsetek za opóźnienie w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przepisami prawa.

§ 8

 1. Liczba Ogłoszeń w ramach danego pakietu Ogłoszeń oznacza maksymalną liczbę Ogłoszeń, jaką Użytkownik może jednocześnie prezentować w Portalu, podczas każdego miesiąca trwania tego pakietu.
 2. W ramach wskazanej dla danego pakietu liczby Ogłoszeń możliwa jest rotacja, polegająca na wprowadzaniu nowych Ogłoszeń dotyczących innej nieruchomości w miejsce nieaktualnych.

IV. Zawieszenie możliwości korzystania z Konta premium

§ 9

 1. Właściciel Portalu ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi Konta premium w przypadku:
  1. zaistnienia sytuacji wskazanych w § 22 ust. 2 Regulaminu Portalu,
  2. stwierdzenia nienaturalnej aktywności w Koncie premium służącej manipulacji w wynikach prezentacji Ogłoszeń w Portalu, w szczególności poprzez usuwanie i dodawanie tego samego Ogłoszenia lub jego wielokrotną aktualizację,
  3. stwierdzenia dodania za jego pomocą Ogłoszenia lub Ogłoszeń obsługiwanych przez inny podmiot niż podmiot zamawiający Konto premium; postanowienie to stosuje się również w przypadku podmiotów współpracujących ze sobą lub powiązanych kapitałowo,
  4. stwierdzenia publikowania Ogłoszeń z wykorzystaniem Konta premium przez internetowe biura ogłoszeń, dla których wiodącym przedmiotem działalności są usługi polegające na pośrednictwie w umieszczeniu Ogłoszeń na rzecz osób trzecich,
  5. naruszenia § 16, § 17 lub § 18 niniejszego regulaminu,
  6. gdy Ogłoszeniodawca opóźnia się o co najmniej 14 dni kalendarzowych z zapłatą całości lub części należności wynikających z niniejszego regulaminu, umowy o założenie Konta premium lub umowy o zakup pakietu Ogłoszeń.
 2. Zawieszenie Konta premium trwa do czasu usunięcia naruszeń przez Ogłoszeniodawcę lub do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Właściciel Portalu przekazuje Ogłoszeniodawcy na trwałym nośniku uzasadnienie zawieszenia Konta premium. Ogłoszeniodawca ma możliwość wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zgodnie z zasadami określonymi w części VIII Regulaminu Portalu.

§ 10

Za okres zawieszenia usługi Ogłoszeniodawcy nie należy się zwrot ceny. Właściciel Portalu utrzymuje bowiem przez cały ten czas zasoby pozwalające mu na wznowienie działania Konta premium, gdy tylko Ogłoszeniodawca usunie przyczyny, dla których jego Konto premium zostało zawieszone.

§ 11

 1. Wznowienie świadczenia usługi Konta premium może nastąpić jedynie po zapłacie przez Ogłoszeniodawcę wszelkich zaległych kwot należnych Właścicielowi Portalu lub usunięcia przyczyn zawieszenia Konta premium, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. a-e niniejszego regulaminu.
 2. Sama techniczna czynność ponownego wznowienia świadczenia usługi jest bezpłatna.

§ 12

 1. W przypadku, gdy w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia usługi Konta premium Ogłoszeniodawca nie ureguluje całości zaległych należności na rzecz Właściciela Portalu, umowa o założenie Konta premium, a także umowa o zakup pakietu Ogłoszeń ulega rozwiązaniu ze skutkiem na ostatni dzień aktualnego okresu rozliczeniowego, bez konieczności dodatkowego poinformowania o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.
 2. W przypadku, gdy podstawą zawieszenia Konta premium były inne sytuacje niż opóźnienie w płatności i Użytkownik w terminie 30 dni od dnia zawieszenia Konta premium nie usunął zaistniałych naruszeń lub nie wyjaśnił w sposób wskazujący na brak naruszenia sytuacji będącej podstawą zawieszenia Konta premium, § 24 ust. 2-6 Regulaminu Portalu stosuje się odpowiednio.
 3. Zaistnienie skutków opisanych w postanowieniach ustępów powyższych nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku zapłaty zobowiązań.

§ 13

Od decyzji Właściciela Portalu podjętych w oparciu o postanowienia niniejszej części niniejszego regulaminu Użytkownik może złożyć reklamację zgodnie z zasadami określonymi w części VIII Regulaminu Portalu.

V. Ogłoszenia

§ 14

Pierwszym dniem publikacji Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.

§ 15

 1. Ogłoszenie usunięte przez interfejs www nie trafia do archiwum, lecz zostaje trwale usunięte z Portalu.
 2. Ogłoszenie usunięte przez interfejs automatycznego importu ofert www jest przenoszone do archiwum.

§ 16

Ogłoszenie na wyłączność musi zawierać lokalizację w postaci prawdziwej miejscowości, w której znajduje się nieruchomość. Dodatkowo ogłoszenie dotyczące mieszkania musi zawierać ulicę, a dla wybranych lokalizacjach także dzielnicę.

§ 17

 1. Ogłoszeniodawca powinien dokładać należytej staranności, by wszelkie dane Agentów były aktualne.
 2. Ogłoszeniodawca, dodając lub edytując dane Agenta, zobowiązany jest umieszczać w polu przeznaczonym na fotografię Agenta (pośrednika) wyłącznie fotografię ww. osoby. W szczególności zabronione jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na fotografię Agenta (pośrednika) logo biura nieruchomości lub plików graficznych, niezależnie od przedstawianych przez nie treści (np. napisy, reklamy, dane kontaktowe, adresy).

§ 18

Właściciel Portalu nie sprawdza Ogłoszeń pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od tego zakazane jest dodawanie Ogłoszeń, których treść narusza dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności prawa autorskiego, np. do zdjęć dodanych do Ogłoszenia.

§ 19

Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia, czy dane podane przez niego w Ogłoszeniu są wyświetlane prawidłowo i skorygowania ewentualnych nieprawidłowości poprzez dostępne w Koncie funkcje. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wyświetlania Ogłoszeń zamieszonych poprzez interfejs www lub pochodzących z automatycznego importu ofert, poza sytuacjami, gdy wynika to ze względów technicznych zależnych od Właściciela Portalu i Ogłoszeniodawca poprzez funkcje Konta nie może samodzielnie poprawić sposobu wyświetlania Ogłoszenia w zakresie danych udostępnianych przez Portal.

VI. Integracja z programem obsługującym biuro

§ 20

Korzystanie z usługi Konta premium pozwala na integrację Portalu z programami do obsługi biura nieruchomości w ten sposób, że możliwe jest przesyłanie Ogłoszeń na Portal bezpośrednio za pośrednictwem tych programów.

§ 21

 1. Twórcy oprogramowania do obsługi biur nieruchomości posiadają informacje o takiej konfiguracji tych programów, by była możliwa ich integracja z Portalem.
 2. W przypadku, gdy dany program nie jest kompatybilny z Portalem, Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Portalu.

§ 22

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wysyłania Ogłoszeń na Portal za pośrednictwem kompatybilnego programu. W innej sytuacji Ogłoszenia mogą być wyświetlane na Portalu w postaci niekompletnej, dlatego zaleca się wówczas dodawanie nowych Ogłoszeń bezpośrednio przez Portal.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku kompatybilności programu do obsługi biur nieruchomości, z którego korzysta Użytkownik, z Portalem.

VII. Rezygnacja z usługi

§ 23

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta premium zawartą na czas nieokreślony nie później niż na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem na koniec tego okresu.
 2. Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym na adres: NNV Sp. z o.o. Centrum Obsługi Korespondencji ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, albo mailem na następujący adres e-mail: support@nieruchomosci-online.pl.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta premium za niewykorzystane Ogłoszenia oraz niewykorzystane dodatkowe formy promocji Ogłoszeń, nie przysługuje zwrot ceny ani odrębne odszkodowanie.
 4. Rozwiązanie umowy o założenie Konta premium powoduje równoczesne rozwiązanie trwających umów o zakup pakietu Ogłoszeń oraz umów dotyczących zakupu dodatkowych form promocji.

§ 24

 1. Wypowiedzenie umowy o założenie Konta premium zgodnie z postanowieniami § 25 nie powoduje wypowiedzenia stosunku prawnego wynikającego z umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.
 2. Zasady dotyczące wypowiadania umowy dotyczącej założenia Konta w Portalu regulowane są w Regulaminie Portalu.

§ 25

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione w przypadku wprowadzenia nowych usług, modyfikacji lub wycofania dotychczasowych, lub zmiany przepisów prawa. Zmiany niniejszego regulaminu przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulaminie Portalu.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij