Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Regulamin Programu „Profesjonalny Agent” i Konta Agenta

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Programu "Profesjonalny Agent" i Konta Agenta, zwanym dalej „Regulaminem”, znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu portalu www.nieruchomosci-online.pl, zwanego dalej „Regulaminem Portalu”, lub postanowienia regulaminu Konta premium.

§ 2

 1. W Regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. „Agent” - osoba zawodowo zajmująca się kojarzeniem stron umów dotyczących nieruchomości, a także doradzająca przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości, która wykonuje swoje obowiązki jako właściciel, pracownik lub współpracownik podmiotu zajmującego się obrotem nieruchomościami.
  2. „Program Profesjonalny Agent” - Program portalu Nieruchomosci-online.pl skierowany do biur i agentów nieruchomości, zwany także „Programem”.
 2. Inne niż wskazane w postanowieniu ustępu powyższego oraz w postanowieniu § 1 Regulaminu pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Portalu.

II. Zawarcie umowy o założenie Konta Agenta

§ 3

Założenie Konta Agenta następuje na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Właścicielem Portalu i jest możliwe na dwa sposoby:

 1. Użytkownik korzystający z Konta premium po wybraniu odpowiedniej opcji dostępnej w Portalu może przystąpić do Programu Profesjonalny Agent, co pozwoli mu na obsługę Kont Agentów, które będą mogły być przypisywane, na zasadach określonych w postanowieniach § 4 Regulaminu, do poszczególnych Agentów współpracujących z danym Użytkownikiem. Konta Agenta założone w ten sposób będą powiązane z Kontem premium Użytkownika.
 2. Agent samodzielnie zakłada Konto Agenta.

§ 4

Użytkownik korzystający z Konta premium, po przystąpieniu do Programu Profesjonalny Agent, uzyskuje możliwość zapraszania Agentów do korzystania z Konta Agenta lub autoryzacji Konta Agenta na prośbę danego Agenta o przyłączenie Konta Agenta do Konta premium Użytkownika.

§ 5

 1. Agent, który chce zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę w przedmiocie udostępnienia Konta Agenta, powinien wybrać odpowiednią opcję dostępną w Portalu.
 2. Następnie Agent powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Właściciela Portalu zawarcia umowy w przedmiocie udostępnienia Konta Agenta oraz umowy o założenie w Portalu Konta zgodnie z Regulaminem Portalu.
 3. Po wypełnieniu przez Agenta powyższego formularza i kliknięciu przycisku kończącego proces rejestracji, Agent przyjmuje ofertę Właściciela Portalu, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego, co skutkuje zawarciem z Właścicielem Portalu umowy w przedmiocie udostępnienia Konta Agenta oraz umowy o założenie w Portalu Konta.

III. Program Profesjonalny Agent

§ 6

Z Kontem Agenta powiązane jest uczestnictwo w Programie Profesjonalny Agent.

§ 7

 1. Agent, który korzysta z Konta Agenta, po spełnieniu warunków opisanych w postanowieniu ustępu trzeciego niniejszego paragrafu, będzie uzyskiwać odznaczenie „Profesjonalny Agent”.
 2. Odznaczenie „Profesjonalny Agent” będzie wyświetlane w Portalu przy danych kontaktowych Agenta.
 3. Odznaczenie „Profesjonalny Agent” przyznawane jest po spełnieniu następujących warunków:
  1. udostępniane przez danego Agenta aktywne Ogłoszenia uzupełnione są zgodnie ze standardem kompletności, o którym mowa w Dziale V. Regulaminu,
  2. dane kontaktowe w Koncie Agenta są uzupełnione w pełnym zakresie wymaganych pól, wraz ze zdjęciem przedstawiającym osobę Agenta. Pola wymagane są oznaczone symbolem graficznym Programu Profesjonalny Agent.
 4. Agent traci odznaczenie „Profesjonalny Agent” w chwili, gdy przestanie spełniać przynajmniej jeden z warunków określonych w postanowieniu ustępu powyższego. Po ponownym spełnieniu tych warunków, odznaczenie może zostać Agentowi przywrócone.
 5. Właściciel Portalu, weryfikując poprawność uzupełnienia danych i w oparciu o narzędzia sprawdzające kompetencje zawodowe, może we własnym zakresie przyznawać lub odbierać odznaczenie "Profesjonalny Agent".
 6. Jeśli Agent przestanie spełniać warunki, zostaje o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. Agent ma możliwość złożenia reklamacji w przedmiocie powyższej decyzji Właściciela Portalu, na zasadach określonych w Dziale VIII Regulaminu Portalu.

IV. Konto Agenta

§ 8

 1. Konto Agenta jest w pełni funkcjonalne w okresie powiązania z aktywnym Kontem premium Użytkownika.
 2. Właściciel Portalu ma prawo do zawieszenia części funkcjonalności Konta Agenta, jeżeli powiązane z nim Konto premium Użytkownika zostanie zawieszone lub usunięte.

§ 9

 1. Zarządzanie Kontami Agenta powiązanymi z Kontem premium Użytkownika jest możliwe w opcjach Konta premium.
 2. Przed wysłaniem zaproszenia do aktywacji Konta Agenta Użytkownik Konta premium jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dane Agenta są prawidłowe, i do korygowania ewentualnych nieprawidłowości poprzez dostępne w Koncie funkcje.
 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wyświetlania danych Agentów, poza sytuacjami, gdy wynika to ze względów technicznych zależnych od Właściciela Portalu i Użytkownik Konta premium poprzez funkcje Konta nie może samodzielnie ich poprawić.

§ 10

Użytkownik posiadający Konto premium może:

 1. zarządzać Kontami Agentów: zapraszać Agentów do założenia Konta Agenta, autoryzować prośby Agentów o przyłączenie Konta Agenta, usuwać Konta Agentów, edytować dane kontaktowe Agentów wyświetlane w Ogłoszeniach, edytować dane Agentów;
 2. przypisywać Agentom Ogłoszenia;
 3. przydzielać Agentom dodatkowe formy promocji Ogłoszeń do wykorzystania z puli zakupionej przez Użytkownika posiadającego Konto premium;
 4. przeglądać statystyki Ogłoszeń poszczególnych Agentów.

§ 11

Agent posiadający Konto Agenta może:

 1. aktualizować swoje dane i dane kontaktowe wyświetlane w Ogłoszeniach;
 2. dodawać Ogłoszenia;
 3. aktualizować treść dodanych przez siebie Ogłoszeń oraz przypisanych mu Ogłoszeń;
 4. przeglądać statystyki dodanych przez siebie Ogłoszeń oraz przypisanych mu Ogłoszeń;
 5. wykorzystywać przydzielone przez Użytkownika Konta premium lub przez Właściciela Portalu dodatkowe formy promocji Ogłoszeń;
 6. samodzielnie i na własny rachunek zawierać umowę dotyczącą wykupienia określonej liczby dodatkowych form promocji Ogłoszeń.

§ 12

Użytkownik posiadający Konto premium, który zaprasza Agenta do założenia Konta Agenta lub autoryzuje prośbę Agenta o przyłączenie Konta Agenta do Konta premium danego Użytkownika, udziela Agentowi uprawnienia do edycji przypisanych mu Ogłoszeń.

V. Kompletność Ogłoszeń

§ 13

 1. W ramach Programu Profesjonalny Agent wprowadzony zostaje standard kompletności Ogłoszeń, który obejmuje rozszerzony zakres pól sugerowanych do wypełnienia podczas zamieszczania Ogłoszenia. Pola te oznaczone są symbolem graficznym Programu Profesjonalny Agent.
 2. Ogłoszenie jest kompletne przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  1. wypełnione są wszystkie pola sugerowane do wypełnienia, oznaczone symbolem graficznym Programu Profesjonalny Agent;
  2. do Ogłoszenia dodano minimum 5 zdjęć (przy czym w przypadku ogłoszenia działki – minimum 3).
  3. ma oznaczoną na mapie lokalizację nieruchomości.
 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadpisanie lub skasowanie wypełnionych pól Ogłoszenia w Koncie Agenta lub Koncie premium poprzez eksport ogłoszeń z programu do obsługi biura nieruchomości, powiązanego z Kontem premium.

VI. Rezygnacja z udziału w Programie

§ 14

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Profesjonalny Agent jest możliwa poprzez usunięcie przez Użytkownika Konta premium wszystkich Kont Agenta powiązanych z jego Kontem premium lub poprzez dokonanie zgłoszenia na support@nieruchomosci-online.pl.

VII. Partnerzy Programu

§ 15

 1. Na podstawie odrębnych umów do Programu Profesjonalny Agent, który jest projektem promocyjnym, mogą przystąpić Partnerzy oferujący dodatkowe gratyfikacje dla uczestników Programu Profesjonalny Agent.
 2. Informacja o zakresie gratyfikacji oferowanych uczestnikom Programu Profesjonalny Agent przez Partnerów znajduje się na stronie www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html.
 3. Właściciel Portalu nie odpowiada za realizację dodatkowych gratyfikacji przez Partnerów Programu Profesjonalny Agent.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione w przypadku wprowadzenia nowych usług, modyfikacji usług w nim opisanych, ich wycofania lub zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulaminie Portalu.
 2. Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Programu Profesjonalny Agent należy przesyłać na adres support@nieruchomosci-online.pl.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij