Krajowy Zasób Nieruchomości

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Krajowy Zasób Nieruchomości to podmiot powołany na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jest to państwowa osoba prawna, w rozumieniu artykułu 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Siedziba KZN mieści się w Warszawie. Działa on w oparciu o ustawy i statut.

Co to jest Krajowy Zasób Nieruchomości?

Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, w tym nieruchomości zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a także powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Krajowy Zasób Nieruchomości wykonuje we własnym imieniu związane z tym prawa i obowiązki w stosunku do osób trzecich, w tym również obowiązki publicznoprawne.

Statut nadawany jest Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Statut zapewnia sprawne działanie tego podmiotu, odpowiednie dysponowanie środkami publicznymi gromadzonymi i gospodarowanymi przez KZN.

Ustawa wśród zadań KZN wymienia:

 1. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie;
 2. tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych i mieszkań o czynszu normowanym;
 3. podejmowanie działań w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych;
 4. tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub współfinansowanie powstawania mieszkań socjalnych;
 5. tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023);
 6. finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację;
 7. przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia technicznego;
 8. podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami mieszkaniowymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców;
 9. udzielanie, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, w oparciu o przychody KZN, w tym środki finansowe pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych.

Dodatkowo KZS będzie wykonywał analizę rynku mieszkalnego, a także analizę w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji. W celu realizacji tych zadań będzie współpracował z instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi.

Organami KZS są Rada Nadzorcza i Prezes. Natomiast nadzór nad jego działalnością sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa. Jego uprawnienia obejmują w szczególności możliwość żądania:

 1. udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym gospodarowaniem Zasobem, lub ich kopii;
 2. przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura.

Rada Nadzorcza składać się będzie z:

 1. pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
 2. przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
 4. przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
 5. przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Do zadań tego organu należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie, raz na 5 lat, wieloletniej strategii działania KZN, przedstawionej przez Prezesa KZN;
 2. opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN oraz kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN;
 3. zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian w tym programie;
 4. zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych;
 5. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2;
 6. opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach, o których mowa w art. 35;
 7. zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach:
  a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
  b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł,
  c) wykorzystania mienia KZN, a także nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, do ustanawiania zabezpieczeń zaciągniętych zobowiązań finansowych, w szczególności ustanowienia hipoteki na nieruchomości, gdy jego wartość nie przekracza 4 000 000 zł;
 8. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura;
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN;
 10. udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
 11. uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych w ustawie;
 12. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego KZN.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym ponad 350 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Co miesiąc odwiedzany jest przez 3 miliony użytkowników, co daje mu drugą pozycję pod względem popularności.

Zobacz także

Znajdź % dla siebie

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij