SPRAWDŹ I POSZERZ

WIEDZĘ O RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ROZWIĄZUJĄC KRÓTKIE TESTY, MOŻESZ JEDNOCZEŚNIE SPRAWDZIĆ I WZBOGACIĆ SWOJĄ WIEDZĘ! ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE PROFESJONALNY AGENT, A PO ZALOGOWANIU WSZYSTKIE TESTY BĘDĄ DOSTĘPNE W TWOIM KONCIE AGENTA.

Dołącz do programu

Aby rozpocząć test, musisz założyć konto agenta.

Podany adres e-mail jest już używany w portalu (posiada inny typ konta).
Aby założyć konto agenta użyj innego adresu e-mail.

Masz już konto agenta? Zaloguj się

Konto agenta jest i zawsze będzie bezpłatne. W dowolnej chwili będziesz mógł się do niego zalogować, aby rozwiązać nowy test lub sprawdzić swój wynik.

Zapomniałeś hasła?

Nieprawidłowy adres email lub hasło

Podany adres e-mail posiada inny typ konta w portalu.
Aby zalogować się do testów, użyj loginu i hasła wybranego podczas rejestracji konta agenta.

Dziękujemy!

Wysłaliśmy do Ciebie e-mail na adres imie.nazwisko@gmail.com.
Kliknij w link w e-mailu i potwierdź chęć udziału.

Sprawdź e-mail

Zamknij

Regulamin

Konkursu "Testy wiedzy dla Agentów nieruchomości"

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Testy wiedzy dla agentów nieruchomości” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF (zwany dalej „Organizatorem”), właściciel portalu nieruchomości-online.pl (zwanego dalej „Portalem”).
 3. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy.html (zwanej dalej „Stroną Konkursową”) oraz Konta Agenta, o którym mowa w Regulaminie Portalu, dostępnym pod adresem https://www.nieruchomosci-online.pl/regulamin.html (zwanego dalej „Kontem Agenta”).

§ 2

 1. Celem Konkursu jest:
  1. edukowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych agentów nieruchomości.
  2. wyróżnienie i nagrodzenie agentów nieruchomości, którzy posiadają wysokie kwalifikacje.

§ 3

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia a 4 listopad 2014 r. do dnia 28 stycznia 2015 r. (zwanym dalej "Okresem Konkursu”) i odbywa się w dwóch niezależnych rundach,
 2. Poszczególne rundy Konkursu będą trwać w następujących dniach:
  1. Runda 1 Konkursu prowadzona będzie od godz. 00:00:00 w dniu 4 listopad 2014 r. do godz. 23:59:59 w dniu 8 grudnia 2014 r.
  2. Runda 2 Konkursu prowadzona będzie od godz. 00:00:00 w dniu 16 grudnia 2014 r. do godz. 23:59:59 w dniu 19 stycznia 2015 r.
 3. Każda z rund składa się z 3 testów (zwanych dalej „Testami”), które będą emitowane co 14 dni o godz. 0:00:00 na Stronie Konkursowej oraz w Koncie Agenta w portalu Nieruchomosci-online.pl
 4. Każdy test będzie można rozwiązywać przez 7 dni od momentu ich publikacji w miejscach opisanych w podpunkcie wyżej tego paragrafu niniejszej umowy.
 5. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Rundy liczone są według czasu polskiego obowiązującego w okresie trwania Konkursu.

II. Uczestnicy konkursu

§ 4

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba zawodowo zajmująca się kojarzeniem stron umów dotyczących nieruchomości a także doradzająca przy zakupie, sprzedaży, zamianie, wynajmie nieruchomości, która wykonuje swoje obowiązki jako pracownik lub współpracownik podmiotu zajmującego się obrotem nieruchomościami.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie Konta Agenta. Utworzenie Konta Agenta jest możliwe jednocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu – w sposób określony w § 5 poniżej.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  1. pracownicy Organizatora
  2. osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej
  3. członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. a i b powyżej, przez co rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, konkubentów.

§ 5

 1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez:
  1. dla Uczestników, którzy nie posiadają Konta Agenta: zaakceptowanie regulaminu i wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego na stronie internetowej o domenie: https://www.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy.html,
  2. dla Uczestników, którzy posiadają Konto Agenta: zaakceptowanie regulaminu znajdującego się na stronie internetowej o domenie https://moje.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy/konkurs.html.
 2. Po zgłoszeniu się do konkursu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną dostęp do Testu.
 3. Liczba Uczestników jest nieograniczona.
 4. Uczestnik może wziąć udział w każdej Rundzie Konkursu.
 5. Uczestnik może tylko raz przystąpić do rozwiązywania każdego Testu.

III. Zasady i przebieg konkursu

§ 6

 1. Konkurs ma charakter testu wiedzy, podczas którego zadawane są pytania dotyczące pracy agenta nieruchomości.
 2. Każdy Test składać się będzie tylko z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru.
 3. Zadaniem Uczestników jest jak najszybciej odpowiedzieć prawidłowo (poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi) na wszystkie pytania zawarte w Teście.
 4. Czas zliczany jest przez infrastrukturę teleinformatyczną Organizatora do drugiego miejsca po przecinku. Czas zliczany jest od momentu wyświetlenia Uczestnikowi pierwszego pytania. Po udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na każde z pytań system prezentuje mu prawidłową odpowiedź. Czas zatrzymuje się w momencie, w którym system prezentuje Uczestnikowi prawidłową odpowiedź. Czas biegnie ponownie od momentu wyświetlenia kolejnego pytania.
 5. Jeżeli Uczestnik w trakcie rozwiązywania Testu udzieli błędnej odpowiedzi na któreś z pytań, to pytanie zostanie zadane mu ponownie podczas rozwiązywania tego samego Testu.
 6. Użytkownik może zakończyć Test dopiero po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania w nim zawarte, nie później jednak, niż po 3 godzinach. Test rozwiązany w czasie dłuższym niż 3 godziny uznaje się za nierozwiązany.

§ 7

 1. Zwycięzcami każdego z Testów zostanie 20 Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe w najkrótszym czasie. Kolejność Zwycięzców na miejscach od 1 do 20 ustalana będzie w oparciu o uzyskany wynik tj. czas prawidłowego rozwiązania Testu.
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większej ilości Uczestników tego samego czasu, o zwycięzcy zadecyduje kolejność ukończenia Testu.
 3. Zwycięzcą danej Rundy będzie Uczestnik, który uzyskał w sumie najkrótszy czas rozwiązywania trzech Testów.
 4. Lista Zwycięzców zostanie po zakończeniu każdego z Testów opublikowana na stronie https://moje.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy/wyniki.html.

IV. Nagrody

§ 8

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 2 Nagrody Główne - po jednej dla Zwycięzcy każdej Rundy.
  2. 120 Nagród I, II i III stopnia – dla Zwycięzców każdego z Testów.
 2. Nagrodą Główną w konkursie jest iPad mini.
 3. Nagrodami I stopnia są zestawy: pióro Parker, teczka i zestaw gadżetów. Nagrody I stopnia są przyznawane za zajęcie od 1 do 5 miejsca w danym Teście. Łącznie w Okresie Trwania Konkursu zostanie przyznanych 30 nagród I Stopnia, po piętnaście (15) w każdej Rundzie.
 4. Nagrodami II stopnia są zestawy: długopis Parker i zestaw gadżetów. Nagrody II stopnia są przyznawane za zajęcie od 6 do 10 miejsca w danym Teście. Łącznie w Okresie Trwania Konkursu zostanie przyznanych 30 nagród II Stopnia, po piętnaście (15) w każdej Rundzie.
 5. Nagrodą III stopnia jest możliwość bezpłatnego wyróżnienia jednego ogłoszenia w Koncie Agenta. Nagrody III stopnia są przyznawane za zajęcie od 11 do 20 miejsca w danym Teście. Łącznie w Okresie Trwania Konkursu zostanie przyznanych 60 nagród II Stopnia, po trzydzieści (30) w każdej Rundzie.
 6. W przypadku Nagród I Stopnia Elementem dodatkowym Nagrody każdorazowo będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Kwota ta nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie potrącona na pokrycie podatku, o którym mowa w zdaniu następnym. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę wartości nagrody rzeczowej przyznanej Zwycięzcy Konkursu oraz dodatkowego elementu nagrody określonego powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej kwotę w wysokości 10% wartości nagród na poczet tego podatku. W przypadku zrzeczenia się lub nie odebrania nagrody, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej, nie zostanie naliczony, a Zwycięzca Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym ustępie.
 7. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną.
 8. Organizator powiadomi Uczestników o wygranej w Konkursie drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od wyłonienia Zwycięzców i jednocześnie powiadomi Uczestnika o sposobie i trybie odbioru Nagród.
 9. Warunkiem wydania Nagród jest wypełnienie formularza zawierającego dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Odmowa przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w tym wypełnienia formularza, równoznaczna jest z rezygnacją z otrzymania nagrody.

V. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres support@nieruchomosci-online.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10

 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców, poinformowaniem ich o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.
 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

§ 11

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.